Hva gjør distriktene når klimaet endrer seg? Bruksregler som et verktøy

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gleden av å invitere til seminar om hvordan klimaendringene vil påvirke reindrifta i framtiden, og hvordan vi kan bruke bruksreglene som et verktøy for å minimere konsekvensene. 

Vi har fått med oss gode innledere. Både UiT, Veterinærinstituttet, Sámi Allaskuvla og representanter fra distriktene selv skal snakke om ulike sider av temaet. Landbruksdirektoratet vil også holde et innlegg. Det åpnes for spørsmål og dialog med innlederne.

Vi har spesielt fokus på ungdom i reindrifta og har derfor invitert representanter fra NRLs ungdomsutvalg til å holde et innlegg om reindrift i fremtiden. Statsforvalteren ønsker at dette skal være starten på en seminarrekke om temaet klimaendringer sett i sammenheng med distriktenes bruksregler.

Seminaret er åpent for alle i reindriften

For at flest mulig skal kunne delta gjennomfører vi samme seminar på tre ulike steder. Du velger selv hvor du ønsker å delta.


Tana bru, tirsdag 1. november kl. 09.00-16.00 på Miljøbygget

Kautokeino, onsdag 2. november kl. 09.00-16.00 på LES-bygget

Tromsø, 4. november kl. 09.00-16.00 på Fylkeshuset



Program for seminaret (med forbehold om endringer)


09:00 | Registrering
09:15 | Åpning: Bruksreglene som et verktøy i møte med klimaendringene

Tema 1: Bruksreglene som et verktøy i møte med klimaendringene


09:30 | Informasjon fra Landbruksdirektoratet med status på veilederen for bruksreglene
09:50 | Klima og bruksregler i et større perspektiv
10:10 | Kaffepause
10:30 | Reindriftas erfaringer med klimapåvirkning og bruksregler
10:50 | Kahoot! om klimaendringer
11:10 | Lunsj
12:00 | Gruppediskusjon: Bruksregler som verktøy
12:45 | Kaffepause
13:05 | Oppsummering av gruppearbeidene

Tema 2: Status i norsk reindrift i dag og klimapåvirkning


13:35 | Ung reindriftsutøver i et skiftende klima
13:55 | Reindrift og arktiske økosystemer
14:15 | Sykdommer og parasitter i et varmere klima
14:35 | Kaffepause
14:50 | Panelsamtale - refleksjoner rundt dagens tema
15:30 | Avslutning og vel hjem


Fullstendig program finner du på høyre side.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon