Fagdag om Vold i nære relasjoner for ansatte i skoler og barnehager for Nordmøre Krisesenter IKS eierkommuner

Velkommen til Fagdag om Vold i Nære relasjoner for ansatte i skoler og barnehager i våre eierkommuner

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem og viktig satsingsområde, som Tingvoll, Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure har jobba systematisk med de siste år med utarbeiding av eigne handlingsplaner. Arbeidet med å forebygge vald i nære relasjoner krev brei tverrfaglig tilnærming. 

Denne dagen er en oppfølging av Fagkonferansen 15 og 16 mars i år. Der var målgruppen bredere, mens vi denne gangen vil rette oppmerksomheten mot de som arbeider med barn og unge. 

Vold i nære relasjoner, utført av omsorgspersoner som man er glad i og står i et avhengighetsforhold til, gjør at det for mange barn og unge er svært vanskelig å fortelle om volden. Den kan også være svært vanskelig å oppdage og derfor er det ekstra viktig at de som arbeider med denne gruppen har fokus på og kunnskap om tematikken. Kommunene er pliktig til å både forebygge, avdekke, og avverge vold og seksuelle overgrep.

Program

Registrering fra kl 09.15

09.30 - 09.45 Velkommen og presentasjon av Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner v/representant fra Krisesenteret

09.45 - 10.00 Presentasjon av de forebyggende verktøyene «Snakke» og «Jeg vet» v/Statsforvalteren

10.00 - 10.35 Hva er mine plikter? Om meldeplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt v/Nicoline Ibsen-Børnick, kommuneadvokat Kristiansund kommune

10.35 - 10.45 Pause

10.45 – 11.45 Relasjonsarbeid i møte med de sårbare barna i skolen – med et praksisrettet blikk v/Steffen Sandvær, miljøterapeut ved Huseby ungdomsskole i Trondheim og Marianne Tevik Singstad, førsteamanuensis ved NTNU.

11.45 - 12.15 Lunsj

12.15 - 15.15 Traumer og traumeforståelse v/Trygve Børve, psykolog

Økonomi: Konferansen er gratis, men man vil bli fakturert med 500 kroner dersom man ikke møter.

Mat: Det vil bli servert lunsj, kaffe, te og vann.

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 10.09.2023  Påmeldingsskjema finn du på denne sida.  Spørsmål om påmelding rettast [email protected]. 

Stadfesting: Påmelding blir stadfesta direkte til e-post etter påmelding. Får du ikkje stadfesting er du ikkje påmeldt. Sjekk om du har fylt ut alle felt. 


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon