Møte om eksamen i grunnskolen 2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til informasjonsmøte om eksamen våren 2023. Under finn de invitasjon og påmelding til møtet som blir gjennomført i Teams.

Program for møtet:

  • Nytt om eksamen og vurdering
  • Informasjon om eksamen våren 2023
    - Sentrale fristar og datoar
    - PAS/PGS (Nytt gjennomføringssystem)
    - PAS-eksamen for skuleeigar / skuleadministrator

Lenke til møte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM5YmFlMWUtZWJmYi00NmMzLTgwOWEtNGVjMGU1MDZhMjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%2238f77d8f-4440-4be3-9ca7-f7bfca9ce841%22%7d

Målgruppe: Eksamensansvarlege i kommunane i Møre om Romsdal. Skuleleiarar/eksamensansvarlege ved offentlege og private skular med ungdomstrinn, samt vaksenopplæringssentra.

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 06.02.2023. Påmeldingsskjema finn du på denne sida.  Spørsmål om påmelding rettast til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller telefon 71 25 85 11.

Stadfesting:  Påmelding blir stadfesta direkte til e-post etter påmelding. Får du ikkje stadfesting er du ikkje påmeldt. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon