RAD Sommerskole i Ballett 2019

Velkommen til årest sommerskole i Ballett

For mer informasjon se vår nettside www.royalacademyofdance.no

Denne sommerskolen er for alle ballett elever enten de har trent med systemet fra Royal Academy of Dance eller ikke, alle er velkommen. Men vi har noen minstre kriterier - se nedenfor.  Dett er en gøy sommerskole, men det blir mye trening minst 4 klasser om dagen. Masse klassisk ballet med fantastiske lærere. De fleste lærerne snakker engelsk men vi har assistenter som vil hjelpe til med å oversette.


Det som er viktig er at dere velger rett  kategori,  Graded eller Advanced. Det er også viktig at dere velger nivået eleven skal begynne på til høsten eller tilsvarende,  og merke av for overnatting om dette er noe dere trenger.

Et skjema per familie, men legg inn barna som ulike deltagere - ved å trykke på legg til deltager.


Graded eller Advansed nivå?

*Graded: Vi har satt minste krevet til 10 år, Grade 3 eller lignende, du må være på nivå med de som har danset i ca 3 år. Er du usikker ta kontakt med oss. (klund@royalacademyofdance.no) Vi vil ha fire grupper fordelt på alder og ferdigheter og skole. Fra Grade 3 til  og med Intermediate nivå.

RAD elever skal gi beskjed om hvilken eksamen dere tok sist og når (også planlagte eksamener for 2019). Vi må også vite din alder, dette for å kunne plassere elevene i rett gruppe. For de som ikke kjenner RAD systemet forteller du oss hvor lenge eleven har danset.

For å beregne hvilket nivå du tilhører, regner vi slik:

Grade 3: har trent minst 3 år, er ca 10 år (vi regner ikke med trening før fylte 7 år)

Grade 4: har trent ca 4 år, er ca 11 år etc.

Ta kontakt om du er usikker. klund@royalacademyofdance.no eller +47 959 20 812


*Advanced - Vocational: Dette nivået er for de som har danset i ca 10 år eller mer. Du må minst ha trent på Advanced nivå, Intermediate eksamen burde vært gjennomført på denne våren 2019.  Vi regner med at du er fra ca 15/16 år. Du trener mange timer i uken til vanlig. Noen av klassene blir noe lengre enn for Graded studenter dermed noe høyere pris.


Grupper:

Vi setter sammen gruppene basert på alder, nivå og skole slik at du kommer sammen med de du kjenner fra før.  Vi vil sørge for at de som kommer fra samme nivå på samme skole kommer på samme gruppe. Dette kan medføre at elever som trener på samme nivå  men fra ulike skoler likevel kommer på ulike grupper. Lærerene våre vil være klar over dette og undervisningen vil bli tilpasset hver enkelt elev så langt det lar seg gjøre. Er vi usikkre tar vi kontakt med din lærer for å plassere eleven i den gruppen vi mener vil gi mest utbytte av sommerskolen.

Overnatting:

Du får et valg om overnatting, her har vi bare booket hoved nettene tirsdag 6. august til lørdag 10. august ( 4 netter,) trenger dere overnatting fra mandag dag eller til sømdag 11. august, ta direkte kontakt med Danvik: tel +47 32 26 76 18, info@danvikfhs.no. Danvik har to manns rom, gi oss gjerne beskjed om hvem du ønsker å dele rom med.

Søsken:

Det gis 10% søsken rabatt, søsken må meldes på, på samme påmeldingsskjema. Legg til deltager, rabatten legges inn under første deltager. Søsken rabatten ettergis ikke i etterkant av påmeldingen.

Rabattkode er: RAD19S

Venner skal ikke på samme påmeldingsskjma slik som søsken. Et skjema per familie.

Betingelser og vilkår:

Databeskyttelsespolitikk:

Welcome to this years summer school
For more information, see our website www.royalacademyofdance.no

This summer school is for all students whether they have trained with the  system from Royal Academy of Dance or not, everyone is welcome. But we have some minimum criteria - see below. This is a fun summer school, but it will be a lot of training, at least 4 classes a day. Lots of classical ballet with amazing teachers. Most teachers speak English but we have assistants who will help translate.


What's important is choosing the right category, Graded or Advanced. It is also important that you choose the level the student will start in the autumn or the equivalent, and check for accommodation if this is something you need.One form per family. Siblings should be added on the same form but as different participants


Graded or Advansed Level?

* Graded: We have set the minimum age to 10 years, Grade 3 or similar, you must be on level with those who have danced for about 3 years. Are you unsure please contact us. We will have three groups, based on: age and skills and school. From Grade 3 to Intermediate level.

RAD students should tell us which exam they took last and when. (even planned exams for 2019) We must also know your age, this to put the students in the right group. For those who do not know the RAD system, please tell us how long the student has danced.

To calculate what level you belong to, look below:

Grade 3: Have danced ballet at least 3 years, is about 10 years old (we do not include training from before the age of 7)

Grade 4: has danced ballet about 4 years, is about 11 years, etc.

Contact us if you are unsure. klund@royalacademyofdance.no , tel: +47 959 20 812


* Advanced - Vocational: This level is for those who have danced for about 10 years or more. You must have practiced at least one year at Intermediate level and feel comfortable at this level. We expect you to be from about 15/16 years. You dance many hours a week. Some of the classes will be a little longer than classes at Graded level , this is the reason fro the slight higher price.


Groups:

We put together the groups based on age, level and school. We will make sure that those coming from the same level at the same school come in the same group. This may mean that students who train at the same level but from different schools nevertheless might not be in the same group. Our teachers will be aware of this and will be adapted in the teaching. If we are unsure, we will contact your teacher to place the student in the group we believe will benefit the most at this summer school.

Accommodation:

You will have a choice of accommodation or not. We have only booked the main nights Tuesday 5th August to Saturday 10th August (4 nights) If you do need accommodation from Monday or to sunday 10th August, please contact Danvik directly: tel +47 32 26 76 18, info@danvikfhs.no. Danvik has twin rooms, please let us know who you want to share rooms with.

Sibling:

A 10% sibling discount is given, the sibling must be registered on the same registration form. Add a participant, the discount is entered under the first participant. The discount code is: RAD19S

Terms and Conditions:

Data Protection Policy:

Registreringsskjema

Klasse/kategori
 *
First name/ Fornavn
 *
Surname/ Etternavn
 *
E-mail ( parent/gurdian)
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil no (parent/guardian)
 *
Adress for corespondance/ Adresse for korespondanse
 *
Adress
Post code/ post nummer
 *
Area/ Sted
 *
Date of birth (participant)/ Fødselsdato
 *
Age at course/ Alder på kurset
 *
Gender/ Kjønn
 *
At what level was your last ballet exam and when? (even planned exams 2019) Når var din siste ballett eksamen og når (også planlagte examen)?
Ballet exam, and when? Ballett eksamen og når:
Please provide details of any other dance experience and level of study: Gi oss opplysninger om annen danse erfaring og nivå.
Other dance experience/ annen danse erfaring:
Name of current Dance school and teacher: Navn på danse skole og pedagog:
School and teacher/ Skole og pedagog:
 *
Please enter an Emergency contactnumber for the duartion of the course, and the name and relationship to the child of the number holder Vennligst sett opp kontakt person, nummer og relasjon til barnet som er tilgjengleig under hele kurset.
First Emergency contact details/ Kontakt person 1:
 *
Seccond Emergency contact details/ Kontakt person 2:
 *
Please detail any medical conditions, injuries or allergies along with any other special considerations you would like us to take into account: Vennligst gi oss opplysninger om medisinske tilstander, skader eller allergier, eller andre spesielle hensyn vi må ta for deltageren.
Medical information/ medisinsk informasjon:
Please provide details of any dietary requirements. We must be notified of these in advance in order to make necessary arrangments with our catering company Vennligst gi oss beskjed om noen diet hensyn vi må ta under kurset, slik at vi kan gi beskjed til de som ordner med maten.
Dietary requirements/ Diet info:
We cannot promise to be able to accomodate all kinds of dietary requirements but will try our best.
I here give permission for the RAD to give immediate necessary authority for any meddical/surgical treatment recomended by medical authorities, where contrary to my childsinterest, for any delay to be incurred by seeking my consent Jeg gir herved RAD godkjenning til å gi nødvending medisinsk/kirurgi behandling bestemt av helsepersonell, hvor det mosetter barnets ønsker, for å ungå forsinkelser om jeg ikke er å nå øyeblikkelig.
Authorise/ Godkjenning:
 *
Is the participant taking any medication? Tar deltageren medisiner?
 *
Sometimes it is necessary to give pain or flue medication. Please tick all medication that you give consent to be given.
If other, please state what? Om annet, hva?
During Summerschool the safety and well being of all our students is utmost important to us. Please select which of the foloving applies to the participant
To and from Venue/ Til og fra studio:

 *
During this RAD activity, photographs and/or film may be taken and used in a range of RAD print and promotional material, including our websites. Please note photographs may be keppt for an indefinite period and may not be ued immediatly I løpt av RAD sommerskolen vil vi ta bilder og/eller film. Dett akn bli brukt i ulike RAD sammenhenger på trykk og marledførsings materiell. Bilder behøver ikke nødvendigvis bli brukt med en gang og kan oppbevares på udeffinert tid.
Photos/ Fotografering:

 *
Etter 15. Juni må overnatting avtales spesielt med Danvik attersom de ikke har hold av rom etter denne datoen. det vil si at overnatting kanskje ikke er mulig. Kontakt oss før du booker og betaler! klund@royalacademyofdance.no
Accomodation or just tuition? / Overnatting eller bare kurs?

 *
If you are booking accomodation and need additional nights please contact Danvik directly. See infor at side of this form. Om dere trenger ekstra overnattings netter, ta direkte kontakt med Danvik.
Pleas confirm the name of the participant, in the way you want on the Certificate Vennligst sett navnet slik du ønsker det på diplomet
Name on Certificate/ Navn på diplom
 *
Where did you hear about this RAD event?/Hvor fikk du høre om Sommerskolen?
 *
Do you wish to receive any information about or from the Royal Academy of Dance? see our Terms & Conditions and Data Protection statement (for details see www.rad.org.uk) or left hand side of this form. Ønsker du å motta informasjon fra Royal academy of Dance? Se våre betinngelser og vilkår og databeskyttelsespolitikk (www.rad.org.uk) eller vestre side av skjemaet
Information from RAD/ Informasjon fra RAD
 *
We do not give your contact information to any third part compny. We select only information that shoul be relevant to you. Vi gir ikke bort informasjon til en tredje part. Vi sender også bare ut informasjon til deg som vi mener er relevant.
To complete your booking please confirm you have read, understood and agree to summer event terms and conditions (see left hand side for details) For å avslutte vennligst bekreft at du har forstått og lest Sommerskolens b betingelser og vilkår se venstre kollonne eller (https://www.royalacademyofdance.org/documents/dance-school-docs/SummerEventsTermsConditions_Nov2017.pdf) for detaljer
Terms and Conditions/ Betingelser og vilkår
 *
Kampanjekode
 
 *