CALL FOR ARTISTS - PRIDE ART 2021

(FOR ENGLISH SEE BELOW )


Velkommen til påmelding som kunstner 

til Pride Arts store skeive kunst- og kulturarena!


TID: Fredag 8. oktober - søndag 17. oktober 2021

STED: 1000 m2 utstillingslokale på DOGA, senter for norsk design og arkitektur i Hausmanns gate 16 i Oslo.

Sjekk ut lokalene her: https://doga.no/utleielokaler/

FRIST for påmelding: 24. mars!

VITKIG: Dette er kun påmelding. Når påmeldingen er fullført, åpner en digital portal for registrering av de kunstverk og arrangementer du vil melde inn (innmelding er åpen fra 1/4-1/5 ). All info kommer på mail 25/3 til de som da er registrert. 

HUSK: Når man melder seg på, må man betale BÅDE medlemskontingent OG påmeldingsavgift, til sammen 500 kr. 

OBS: Når det gjelder billedkunst, garanterer vi kun ett kunstverk per kunstner. Når vi vet hvor mange som er påmeldt, vil kurator gi beskjed om hvor mye veggplass vi kan beregne per kunstner. VI forsøker å gi like mye plass til alle, og at alle får velge hva de selv vil stille ut, samtidig som kurator vil ta stilling til helheten og hva som er praktisk mulig når utstillingen setter sammen. 

COVID-19 OG SIKKERHET: Vi vil jobbe med tett med DOGA, myndigheter og politi for å ivareta sikkerhet og smittevern. Dersom det skulle bli umulig å gjennomføre på samme måte som før, med åpne dører, tar vi sikte på å sette opp utstillingen, lage et system for besøkende og digitalisere deler utstillingen og  programmet så langt vi klarer.


VIKTIG ALLMØTE FOR ALLE REGISTRERTE KUNSTNERE: Onsdag 17. mars 18:30-20:00 på ZOOM.  Styret vil møte deg og gi viktig informasjon om innmeldingsportalen hvor kunsten skal registreres fra 15/3-15/4. 

Link til møtet: https://us02web.zoom.us/j/84653758804


OBLIGATORISK ALLMØTE ETTER INNMELDING: Torsdag 6. mai 18:30-20:30. Link sendes på epost til alle påmeldte. 


Du kan lese om oss og se tidligere kataloger her: KATALOG 2019

Filmsnutt fra åpning 2019: https://www.youtube.com/watch?v=-a05fu98M3Q&feature=emb_logo


All kunst, så fremt du ønsker det, er til salgs. Halvparten av våre kunstnere pleier å selge sin kunst. Husk at målet med utstillingen er å skape åpenhet og synlighet og bekjempe fordommer og diskriminering av skeive. 


Utstillingstittel for 2021 vil offentliggjøres i sosiale medier snarlig. Du kan hente inspirasjon fra dette når du lager kunsten din, men det er ikke et krav


Pride Art ønsker å være en så åpen, mangfoldig, og inklusiv skeiv kunstutstilling som mulig, og er åpen for profesjonelle, amatører og nybegynnere på lik linje. Utstillingen planlegges og gjennomføres kun på frivillighet.  For å gjøre dette, kreves det at alle kunstnere og deltakere bidrar til rigging, gjennomføring, og nedrigg av utstillingen. Hvis du ikke har mulighet til å bidra til dette arbeidet personlig, kan du få en stedfortreder til å bidra på dine vegne eller søke styret om fritak pga helsemessige begrensninger.

Dette er er salgsutstilling. Vi ønsker alle typer kunst velkommen (for eksempel maleri, skulptur, musikk, video, dans, scenekunst, litteratur, etc.). 


Utstillingen er hovedsaklig finansiert gjennom offentlige midler. Alle kunstnere/deltakere betaler en påmeldingsavgift på 300 kr og må i tillegg ha betalt medlemskontingent på 200 kr.  Utstillingen  organiseres gjennom hele året av styret på 11 frivillige. 


15. mars vil du motta en e-post med link til et skjema for registrering av kunsten du ønsker å stille ut. I denne mailen får du informasjon om begrensninger for hva du kan stille ut (for eksempel hva angår veggplass, varighet for scenekunstbidrag/videokunst, gulvplass for skulptur etc. Verker som går utover disse restriksjonene blir kun utstilt på kurators diskresjon. Våre verdier er inkludering, toleranse, og å skape trygge arenaer. Styret og kurator forbeholder seg retten til å nekte kunstverk/bidrag som tydelig bryter med disse verdiene. 


Når du har registrert deg, vennligst be om medlemskap i den lukkede facebookgruppa Pride Art, hvor det vil komme informasjon fortløpende, og hvor du har mulighet til å stille spørsmål.


Alle påmeldte inviteres til et digitalt allmøte i mars/april. 


Har du noen spørsmål? Du kan stille alle generelle spørsmål på facebookgruppen, eller bruke kontaktdetaljene under om du har personsensitive spørsmål.


Frederick Nathanael, leder av Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, nestleder: balg@prideart.no
Register as an artist for our PRIDE ART exhibition 2021!


Hi, and thanks for showing an interest in Pride Art! We're looking forward to yet another fabulous exhibition! 

You can read about the exhibition and see the catalogue from 2019 here:  KATALOG 2019

A little video form the opening in 2019: https://www.youtube.com/watch?v=-a05fu98M3Q&feature=emb_logo


TIME: Friday 8th of october - Sunday 17th of October 2021

VENUE:  DOGA (1000 m2), center for Norwegian design and architecture in Hausmanns gate 16 i Oslo.

Look at the place here : https://doga.no/utleielokaler/

DEADLINE for registration: 24th of MARCH

IMPORTANT: This is where you register as a participating artist. As soon as the registration is completed, we will send you a email with all the info you need and a link to a digital portal where you will submit the art you wold like to exhibit. The portal will be open from March 25th to???? . 

REMEMBER: When you register, you have to pay both the membership fee and the participation fee, together 500 NOK. 

OBS: Are you exhibiting art that needs to be placed on a wall, we only guarantee one piece of art per person. As soon as we know how many who participate, we will be able to tell you how much room you can expect to fill with your participation. As much as possible we want the artist to decide what to exhibit, and everyone who wants to join is included. At the sam time the curator will need to take the wholeness and of course practical concerns into consideration. 

COVID-19 AND SECURITYWe will work closely with DOGA, the authorities and the police to ensure safety and infection control. Should it become impossible to carry out in the same way as before, with open doors, we aim to set up the exhibition, create a system for visitors and digitize parts of the exhibition and the program as far as we can.

Title of this year's exhibition will be announced shortly. You are most welcome, though not obliged, to take inspiration from this theme and the exhibition title when producing your art.


IMPORTANT GENERAL MEETING FOR ALL REGISTRED ARTIST:  Wednesday 17th Mars 18:30-20:00 on ZOOM.  The board wants to meet you and present important information about submission that opens 15th of March until 15th of April. This is your opportunity to ask questions and tell us your ideas. 

Link to the meeting: https://us02web.zoom.us/j/84653758804


SECOND GENERAL MEETING will be held ion zoom Thursday  6th of May 18:30-20:30. Link will be sent on email after the 15th of March. 


Pride Art seeks to be the most open, diverse and inclusive queer art arena possible, and is open to professionals, amateurs and new beginners alike. Together we creating a safe and inclusive space on a voluntary basis. In order to do this, every artist/exhibitor is expected to participate in the rigging, running, and down-rig of the exhibition. If you do not have the opportunity to participate in this work, you can get others to contribute on your behalf.

This is a sales exhibition. We welcome all types of art (i.e. painting, sculpture, music, video, dance, performance, literature, etc.)

The exhibition is funded mainly through public funds. Each artist pays a registration fee of 500 NOK. The exhibition is planned and organized by a group of 11 volunteers who work throughout the year.

Shortly after the registration deadline, you will receive an email with a link to a registration form where you'll submit what you want to exhibit. In this email you will be presented with guidelines, for example by limitation of wall space, time limitations for stage performances/videos, floor space for sculpture, etc. Works exceeding these guidelines will be included only at the curator's discretion. Our values are inclusion, tolerance, and creating safe spaces. The organising body and curator retain the right to refuse work that we consider to clearly violate these values. 


When you have registered, please join our closed facebook group PRIDE ART, where we will be posting relevant information. 


Do you have any questions? You can ask general questions in our facebook group, or use the contact details below for more sensitive questions.


Frederick Nathanael, leader of Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, deputy of Pride Art: balg@prideart.no

The registration deadline has passed or the event is fully booked