Registrering/Call for Artists: Pride Art 2020!

Illustrasjon/Illustration:  "Football Porn" by  Vincent Langaard. Winner of the public's award 2019.


FOR ENGLISH SEE BELOW 


Registrer deg som kunstner/deltaker til vår kunstutstilling under Oslo Pride, fredag 18. juni - søndag 28. juni 2020.


Hei og takk for at du viser interesse for Pride Arts utstilling 2020! Vi gleder oss til nok en fantastisk utstilling! 

Du kan lese om utstillingen og se tidligere kataloger her.

Sted: 500 m2 utstillingslokale på Youngstorget i Oslo.

FRIST: 15. mars!

Utstillingstittel for 2020 vil offentliggjøres snarlig, og reflektere årets Pride-tema, Internasjonal solidaritet! Du kan hente inspirasjon fra dette når du lager kunsten din, men det er ikke et krav.Pride Art ønsker å være en så åpen, mangfoldig, og inklusiv skeiv kunstutstilling som mulig, og er åpen for profesjonelle og hobykunstnere på lik linje. Vi er den fjerde hjørnestenen i Oslo Pride-festivalen, og er stolte over å skape en trygg og inkluderende arena på frivillig basis. For å gjøre dette, kreves det at alle kunstnere og deltakere bidrar til rigging, gjennomføring, og nedrigg av utstillingen. Hvis du ikke har mulighet til å bidra til dette arbeidet personlig, kan du få en stedfortreder til å bidra på dine vegne.

Dette er er salgsutstilling. Vi ønsker alle typer kunst velkommen (for eksempel maleri, skulptur, musikk, video, dans, scenekunst, litteratur, etc.)

Utstillingen er hovedsaklig finansiert gjennom offentlige midler. Alle kunstnere/deltakere betaler en påmeldings/medlemsskapsavgift på 500 NOK. Utstillingen planlegges og organiseres gjennom hele året av en gruppe på 16 frivillige i Oslo Pride-systemet.Kort tid etter registreringsfristen vil du motta en epost med link til et skjema for registrering av kunsten du ønsker å stille ut. I denne mailen får du informasjon om begrensninger for hva du kan stille ut (for eksempel hva angår veggplass, varighet for scenekunstbidrag/videokunst, gulvplass for skulptur etc. Verker som går utover disse restriksjonene blir kun utstilt på kurators diskresjon. Våre verdier er inklusivitet, tolerance, og å skape trygge arenaer. Faggruppa og kurator forbeholder seg retten til å nekte kunstverk/bidrag som vi ikke anser som i tråd med disse verdiene.

Når du har registrert deg, vennligst be om medlemsskap i den lukkede facebookgruppa Pride Art, hvor det vil komme informasjon fortløpende, og hvor du har mulighet til å stille spørsmål.


Har du noen spørsmål? Du kan stille alle generelle spørsmål på facebookgruppen, eller bruke kontaktdetaljene under om du har personsensitive spørsmål.

Ole Prin-Sand, leder av Pride Art/fagsjef i Oslo Pride: prideart@oslopride.no

Bjørn André Langset Gjermundnes (assisterende fagsjef): bjorn.andre.langset.gjermundnes@oslopride.no
Register as an artist for our exhibition during Oslo Pride, Friday 18th June - Sunday 28th June 2020.


Hi, and thanks for showing an interest in Pride Art! We're looking forward to yet another fabulous exhibition! 

You can read about the exhibition and see the catalogue from the past three years here.

Venue: 500 m2 exhibition space at Youngstorget in Oslo

DEADLINE: 15th March!

Title of this year's exhibition will be announced shortly, and will reflect the national Pride theme for 2020, 'International Solidarity'. You are most welcome, though not obliged, to take inspiration from this theme and the exhibition title when producing your art. Pride Art seeks to be the most open, diverse and inclusive queer art exhibition possible, and is open to professionals and hobbyists alike. We are the fourth cornerstone of the Oslo Pride festival, and pride ourselves on creating a safe and inclusive space on a voluntary basis. In order to do this, every artist/exhibitor is expected to participate in the rigging, running, and down-rig of the exhibition. If you do not have the opportunity to participate in this work, you can get others to contribute on your behalf.

This is a sales exhibition. We welcome all types of art (i.e. painting, sculpture, music, video, dance, performance, literature, etc.)

The exhibition is funded mainly through public funds. Each artist pays a registration fee of 500 NOK. The exhibition is planned and organized by a group of 16 volunteers who work throughout the year in the Oslo Pride system.

Shortly after the registration deadline, you will receive an email with a link to a registration form where you'll submit what you want to exhibit. In this email you will be presented with guidelines for what you can exhibit, for example by limitation of wall space, time limitations for stage performances/videos, floor space for sculpture, etc. Works exceeding these guidelines will be included only at the curator's discretion. Our values are inclusion, tolerance, and creating safe spaces. The organising body and curator retain the right to refuse work that we consider not in line with these values.

When you have registred, please join our closed facebook group PRIDE ART, where we will be posting relevant information. Do you have any questions? You can ask general questions in our facebook group, or use the contact details below for more sensitive questions.

Ole Prin-Sand, Head of Pride Art: prideart@oslopride.no

Bjørn André Langset Gjermundnes (assisting Head of Pride Art): bjorn.andre.langset.gjermundnes@oslopride.no 

Registration form

Fornavn/Name
 *
Etternavn/Family Name
 *
Alias/kunstnernavn (if you do not want your name to feature in the exhibition)
E-mail address(e)
 *
Repeat email
 *
Klasse/kategori
 *
Valgfri/Optional: Pronomen/Preferred pronoun (e.g. han, hun, hen)
Tlf/Phone no
 *
Bankkonto/ Bank account (til evt utbetaling fra kunstsalg/for payment if you sell art))
 *
Allergier/Allergies (ved servering/when served food during rigging etc)
 *
Hvor mange ganger har du tidligere deltatt på Pride Art? / How many times have you participated in Pride Art/Skeive Kunstnere previously? (0 if this is your firsts time)
 *
Hvordan hørte du om Pride Art? / How did you learn about Pride Art? (through facebook, a friend, exhibited before etc)
 *
Alder/ Age
 *
Fødeland / Country of origin (the country you were born in)
 *
Hva slags kunst ønsker du å stille ut? / What kind of art do you want to exhibit? (Painting, drawing, photo, sculpture, installation, video, book, stage art, live music, etc.)
 *
Definerer du deg selv som professionell eller hobbykunstner? / Do you define yourself as a hobbyist or a professional artist?
 *
 *
Som deltaker i Pride Art-utstillingen, forplikter jeg meg til å respektere Oslo Prides kjerneverdier ved å vise solidaritet, å delta i frivillig arbeid, og å skape en trygg arena i forbindelse med forberedelser til og gjennomføring av festivalen. Jeg forstår at rasistiske eller diskriminerende uttrykk ikke er tillatt I festivalen. Respekterer jeg ikke dette vil mine kunstneriske bidrag bli utestengt fra utstillingen. .................................................................................................................................................................................As a participant in the Pride Art exhibition, I commit to respecting the core values of Oslo Pride while being involved in the festival: Showing solidarity, contributing to voluntarily work and to creating a safe space for all in preparation for and during the exhibition. I understand that racist or discriminatory expressions are not tolerated in the festival. Violation of this will lead to rejection of my artwork and expulsion from the exhibition.
 *
å delta på frivillig basis til forberedelsene, opp- og nedrigg av utstillingen. Jeg er klar over at alle er forventet å delta minimum i forberedelser, opp- og nedrigg, og tre timer som gallerivert eller i salgsdisken (med mindre dette forulempes av helseutfordringer/geografi, og dette er godkjent av faggruppa på forhånd). .................................................................................................................................................................................................................participating on a voluntary basis to prepare, rig and take down the exhibition. I am aware that everyone is expected to participate at least during preparations and down rig of the exhibition, and for at least 3 hours as a gallery host or in the sales desk (except if limited by health issues or geography, and accepted by the organising body).
 *
å fylle ut evalueringsskjema som jeg mottar på epost etter utstillingen. Jeg skjønner at det er viktig at alle gjør dette for å sørge for å få den tilbakemeldingen vi trenger for å få fortsatt støtte til å skape Pride Art. ............................................................................................................................................................................... participating in the evaluation survey that will be distributed by e-mail after the exhibition. It is important that everyone does this to ensure the feedback we need to continue getting the necessary financial support to make Pride Art happen.
 *
dette er en Pride Art-utstilling, som betyr at hovedmålet ikke er å fremme kunstnerne kommersielt, men å bidra til synliggjøringen av skeiv kunst som del av den skeive (menneske-) rettighetsbevegelsen Oslo Pride..........................................................................................................................this is a Pride Art exhibition, which means that the main goal of the event is not to promote artists commercially, but to make queer art more visible as we are a part of the queer (human) rights movement Oslo Pride.
 *
å respektere følgende tidsfrister: registrere informasjon om kunsten jeg vil stille ut før 15. april (hvis jeg ikke gjør dette er jeg klar over at kunsten min blir refusert uten at jeg får tilbake påmeldingsavgiften/kontingenten), å levere kunsten min (eller sørge for at andre gjør det for meg) i det tidsrommet som blir satt, å ta med innpakning/beskyttelse på kunsten hjem ved levering, å hente kunst som ikke er solgt under nedrigg (28. juni i senere oppgitt tidsrom). Jeg forstår at Pride Art ikke kan oppbevare kunst, og at all kunst som ikke er hentet innen fristen vil bli destruert. Jeg godtar at jeg vil bli belastet et beløp på 1000 NOK om kunsten min ikke hentes innen fristen som blir satt ................................................................................................................................................................................................................. respecting the following deadlines: registering information about the art I want to exhibit before 15th April (if not I am aware that my art will be refused without the participation fee being refunded), delivering my art (or engaging someone else to deliver my art) by the deadline I will be informed about at a later stage, taking home wrapping/protection materials I've used during transport, picking up art that has not been sold the day of down rig (28th June in a time interval to be announced). Pride Art cannot store art, and all art that has not been picked up within this time frame will be disposed of. I accept that I will be charged 1000 NOK at the discretion of the organising body if my art is not picked up within the above-mentioned time frame.
 *
Pride Art tar 15% provisjon på alle salg under utstillingen, og avtaler om salg gjort under utstillingen selv om betaling og overlevering av kunst skjer etter utstillingens utløp, og at Pride Art legger til 5 % obligatorisk kunstskatt til listeprisen av all kunst over 2000 NOK, som kjøper må betale til Pride Art, som videre sender inn all innsamlet kunstskatt til staten...................................................................................................................................................................... Pride Art takes a 15 % provision of all sales during the exhibition and of deals regarding sale made during the exhibition even though payment and delivery happens after the end of the exhibition, and that Pride Art adds a 5 % mandatory tax (kunstskatt) to the listed price of art listed at 2000 NOK or more, which is charged to the customer, and paid collectively by Pride Art to the state.
 *
Pride Art og Oslo Pride AS kun er fasilitatorer av kontakt og salg mellom kunstner og kjøper. ...................................................................................................................................................Pride Art and Oslo Pride AS being only a facilitator of contact and sales between the artist and the customer.
 *
at Pride Art lagrer ovennevne informasjon om meg på denne nettsiden og i print i tilfelle praktiske utfordringer under og i etterkant av utstillingen. Jeg bekrefter at jeg herved er informert om min rett til å se hvilken informasjon som lagres om meg, til å motta en kopi av denne, og til å få slettet informasjonen, iht. Norsk personvernlovgivning etter GDPR. Jeg er klar over at jeg ikke vil kunne delta i utstillingen om jeg krever å få ovennevnte informasjon slettet før eller under gjennomføring av utstillingen. .............................................................................................................................................................................. that Pride Art stores the above information about me on this webpage and in print for the duration of the exhibition and for practical issues in its aftermath. I confirm that I am hereby informed of my right to see what personal information Pride Art stores about me, to receive a copy of the information, and to have the information erased, according to GDPR and Norwegian legislation. I am aware that I might not still be able to participate in the exhibition if I demand to have my personal details erased.
 *