SalsaNor Rueda PRE Congress 2020

English | Slovensky

Welcome to Rueda boot camp in Bratislava!

Thursday Sep 3rd 2020

We have had very good feedback on the two previous Rueda PRE Congresses. So we are happy to announce another go in 2020. The PRE congress 2020 will be a 4 hrs bootcamp, allowing us to go in-depth into the selected Rueda de Casino themes. It includes warm-up and resumé at the end.


Venue: 

Salsa by Norika dance school, see Rueda Congress map.


Price: 

NOK 500,- (≈ €50 *)

(Note that the PRE-congress is NOT included in the regular Rueda Congress pass.)


PRE-congress programme

  • 10:00 Registration
  • 10:30 Warm-up (20 min)
  • 11:00 Boot-camp workshops (3 hr)
  • 13:30 Summary (20 min)
  • 14:30 Lunch

Bootcamp workshops: 

I. RUEDA SWITCH + RUEDA CALLING 

Rueda switch is a variation of Rueda de casino where the leader/man and follower/woman change role dynamically on command. Expect rapid changes when dancing.

Level: Intermediate/Advanced

Content:
- Introduction/repetition of basics of Rueda switch
- Intermediate and advanced challenges in Rueda switch
- Praticing calling in Rueda de Casino and Rueda switch

Requirement: You don't have to know switch in advance, but you have to know how to lead and follow in Rueda de casino. You should be confident in dancing at least these figures in both roles (lead + follow): dame, enchufla, prima, exhibela and vacilala.  

Instructors: Noe & Diego

II. RUEDA DE CASINO, dynamic transitions and new devellopement

In this bootcamp the focus is on new Rueda de casino challenges and dancing with good flow and dynamic transitions.

Level: Advanced

Content:
- Selected topics by the instructor (some previous topics in similar workshops have been Rueda caminando, Rueda avenida)
- Dynamic transitions between Rueda figures
- Improve your dance technique 

Requirement: You should be used to dancing some Rueda structures, so that you will learn and adapt to structural challenges in the Rueda rapidly. You should also be used to dance technique for constantly moving forward when the rueda is in motion (often referred to as Rueda caminando).

Instructor: Sassan Instructors:  

Sassan Ito         


Noe & Diego

Welcome! 


Cancellation policy


Slovensky


Vitajte na Rueda bootcamp v Bratislave!


Štvrtok 3. septembra 2020

Na predchádzajúcich 2-och Rueda PRED kongresoch sme mali veľmi dobrú spätnú väzbu. Preto s radosťou oznamujeme, ?e sa bude konať aj v roku 2020. PRED kongres je 4-hodinový bootcamp, ktorý umo?ňuje sa podrobne venovať vybranej Rueda de Casino téme. Zahŕňa aj warm-up na začiatku a zhrnutie naučeného na konci bootcampu.


Miesto konania: 

Tanečná škola Salsa by Norika, pozri mapu Rueda Kongresu.


Cena: 

NOK 500,- (≈ €50 *)

(POZOR,  PRED kongres NIE JE súčasťou Rueda kongres pasu.)


PRED kongres program

  • 10:00 Registrácia
  • 10:30 Warm-up (20 min)
  • 11:00 Boot-camp (3 hr)
  • 13:30 Zhrnutie (20 min)
  • 14:30 Obed

Bootcamp workshopy: 

I. Rueda switch + Rueda hlásenie

Rueda switch je variácia Rueda de casino, kde lider/mu? a folover/?ena dynamicky menia rolu pri hlásení. Pri tanci očakávajte rýchle zmeny.

Level: stredný / pokročilý

Obsah:
- Úvod / opakovanie základov Rueda switch
- Stredné a pokročilé výzvy v Ruede switch
- Praktizovanie hlásenia Rueda de Casino a Rueda switch

Po?iadavky: Nemusíte poznať switch vopred, ale musíte vedieť, ako viesť a ako nasledovať v Rueda de casino. Mali by ste mať istotu, ?e budete tancovať aspoň tieto figúry v oboch rolách (lead + follow): dame, enchufla, prima, exhibela and vacilala.

Inštruktori: Noe & Diego

II. Rueda de casino, dynamické prechody a nový vývoj

V tomto bootcampe sa zameriavame na nové výzvy Rueda de casino a tancujeme s dobrým tokom a dynamickými prechodmi.

Level: pokročilý

Obsah:
- Vybrané témy od inštruktora (niektoré z predchádzajúcich tém v podobných workshopoch boli Rueda caminando, Rueda avenida)
- Dynamické prechody medzi Rueda figúrami
- Vylepšite svoju tanečnú techniku

Po?iadavky: Mali by ste byť zvyknutí tancovať niektoré Rueda štruktúry, aby ste sa rýchlo naučili a prispôsobovali sa štrukturálnym výzvam v Ruede. Mali by ste byť tie? zvyknutí na techniku tanca na neustály posun vpred, keď je rueda v pohybe (často sa označuje ako Rueda caminando).

Inštruktori: SassanInštruktori: 

Sassan Ito

Noe & Diego


Vitajte!


Podmienky zrušenia

The registration deadline has passed or the event is fully booked