RAD Sommerskole i Ballett 2019

Velkommen til årest sommerskole i Ballett

For mer informasjon se vår nettside www.royalacademyofdance.no

Denne sommerskolen er for alle ballett elever enten de har trent med systemet fra Royal Academy of Dance eller ikke, alle er velkommen. Men vi har noen minstre kriterier - se nedenfor.  Dett er en gøy sommerskole, men det blir mye trening minst 4 klasser om dagen. Masse klassisk ballet med fantastiske lærere. De fleste lærerne snakker engelsk men vi har assistenter som vil hjelpe til med å oversette.


Det som er viktig er at dere velger rett  kategori,  Graded eller Advanced. Det er også viktig at dere velger nivået eleven skal begynne på til høsten eller tilsvarende,  og merke av for overnatting om dette er noe dere trenger.

Et skjema per familie, men legg inn barna som ulike deltagere - ved å trykke på legg til deltager.


Graded eller Advansed nivå?

*Graded: Vi har satt minste krevet til 10 år, Grade 3 eller lignende, du må være på nivå med de som har danset i ca 3 år. Er du usikker ta kontakt med oss. (klund@royalacademyofdance.no) Vi vil ha fire grupper fordelt på alder og ferdigheter og skole. Fra Grade 3 til  og med Intermediate nivå.

RAD elever skal gi beskjed om hvilken eksamen dere tok sist og når (også planlagte eksamener for 2019). Vi må også vite din alder, dette for å kunne plassere elevene i rett gruppe. For de som ikke kjenner RAD systemet forteller du oss hvor lenge eleven har danset.

For å beregne hvilket nivå du tilhører, regner vi slik:

Grade 3: har trent minst 3 år, er ca 10 år (vi regner ikke med trening før fylte 7 år)

Grade 4: har trent ca 4 år, er ca 11 år etc.

Ta kontakt om du er usikker. klund@royalacademyofdance.no eller +47 959 20 812


*Advanced - Vocational: Dette nivået er for de som har danset i ca 10 år eller mer. Du må minst ha trent på Advanced nivå, Intermediate eksamen burde vært gjennomført på denne våren 2019.  Vi regner med at du er fra ca 15/16 år. Du trener mange timer i uken til vanlig. Noen av klassene blir noe lengre enn for Graded studenter dermed noe høyere pris.


Grupper:

Vi setter sammen gruppene basert på alder, nivå og skole slik at du kommer sammen med de du kjenner fra før.  Vi vil sørge for at de som kommer fra samme nivå på samme skole kommer på samme gruppe. Dette kan medføre at elever som trener på samme nivå  men fra ulike skoler likevel kommer på ulike grupper. Lærerene våre vil være klar over dette og undervisningen vil bli tilpasset hver enkelt elev så langt det lar seg gjøre. Er vi usikkre tar vi kontakt med din lærer for å plassere eleven i den gruppen vi mener vil gi mest utbytte av sommerskolen.

Overnatting:

Du får et valg om overnatting, her har vi bare booket hoved nettene tirsdag 6. august til lørdag 10. august ( 4 netter,) trenger dere overnatting fra mandag dag eller til sømdag 11. august, ta direkte kontakt med Danvik: tel +47 32 26 76 18, info@danvikfhs.no. Danvik har to manns rom, gi oss gjerne beskjed om hvem du ønsker å dele rom med.

Søsken:

Det gis 10% søsken rabatt, søsken må meldes på, på samme påmeldingsskjema. Legg til deltager, rabatten legges inn under første deltager. Søsken rabatten ettergis ikke i etterkant av påmeldingen.

Rabattkode er: RAD19S

Venner skal ikke på samme påmeldingsskjma slik som søsken. Et skjema per familie.

Betingelser og vilkår:

Databeskyttelsespolitikk:

Welcome to this years summer school
For more information, see our website www.royalacademyofdance.no

This summer school is for all students whether they have trained with the  system from Royal Academy of Dance or not, everyone is welcome. But we have some minimum criteria - see below. This is a fun summer school, but it will be a lot of training, at least 4 classes a day. Lots of classical ballet with amazing teachers. Most teachers speak English but we have assistants who will help translate.


What's important is choosing the right category, Graded or Advanced. It is also important that you choose the level the student will start in the autumn or the equivalent, and check for accommodation if this is something you need.One form per family. Siblings should be added on the same form but as different participants


Graded or Advansed Level?

* Graded: We have set the minimum age to 10 years, Grade 3 or similar, you must be on level with those who have danced for about 3 years. Are you unsure please contact us. We will have three groups, based on: age and skills and school. From Grade 3 to Intermediate level.

RAD students should tell us which exam they took last and when. (even planned exams for 2019) We must also know your age, this to put the students in the right group. For those who do not know the RAD system, please tell us how long the student has danced.

To calculate what level you belong to, look below:

Grade 3: Have danced ballet at least 3 years, is about 10 years old (we do not include training from before the age of 7)

Grade 4: has danced ballet about 4 years, is about 11 years, etc.

Contact us if you are unsure. klund@royalacademyofdance.no , tel: +47 959 20 812


* Advanced - Vocational: This level is for those who have danced for about 10 years or more. You must have practiced at least one year at Intermediate level and feel comfortable at this level. We expect you to be from about 15/16 years. You dance many hours a week. Some of the classes will be a little longer than classes at Graded level , this is the reason fro the slight higher price.


Groups:

We put together the groups based on age, level and school. We will make sure that those coming from the same level at the same school come in the same group. This may mean that students who train at the same level but from different schools nevertheless might not be in the same group. Our teachers will be aware of this and will be adapted in the teaching. If we are unsure, we will contact your teacher to place the student in the group we believe will benefit the most at this summer school.

Accommodation:

You will have a choice of accommodation or not. We have only booked the main nights Tuesday 5th August to Saturday 10th August (4 nights) If you do need accommodation from Monday or to sunday 10th August, please contact Danvik directly: tel +47 32 26 76 18, info@danvikfhs.no. Danvik has twin rooms, please let us know who you want to share rooms with.

Sibling:

A 10% sibling discount is given, the sibling must be registered on the same registration form. Add a participant, the discount is entered under the first participant. The discount code is: RAD19S

Terms and Conditions:

Data Protection Policy:

Registreringsskjema