Fagdag: Bærekraft i beitenæringa. Tema: Dyrevelferd hos sau i utmark

Fagdag «Bærekraft i beitenæringa»

Saueholdet er rikt på norske kulturtradisjoner som både næringa og befolkningen ønsker å ivareta. Norge er også et grasland som både bør og kan produsere mat på grønne og fornybare naturressurser. Beitenæringas bidrag til bærekraftig matproduksjon handler om å ta i bruk grasressursene der de er, over hele landet. Slik opprettholder vi distriktsbosetting og kulturlandskap, samtidig som at våre mattradisjoner har verdifulle ringvirkninger for arbeidsplasser, næringsutvikling, turisme og biologisk mangfold.

Norsk landbruk er i stadig utvikling, og beitenæringa er intet unntak. Gjennom flere tiår har saueholdet i Norge hatt fokus på avl, beitebruk og fôring, organisering i beitelag, dyrevelferd, politikk og marked, teknologisk utvikling, og mer. Samtidig har forskning, bransjeaktører, samvirker og myndigheter bidratt til ny kunnskap og utvikling av systemer for drift, økonomi og helse i sauenæringa.

Ei samlet beitenæring ønsker å synliggjøre våre framskritt, arbeidsmetoder og fokusområder. Fagdag «Bærekraft i beitenæringa» er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, Animalia og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og arrangeres for første gang i 2017. Vi håper fagdagen blir den første i en årlig tradisjon som sprer kunnskap og interesse rundt beitedyr og beitebruk i Norge. Årets tema er «Dyrevelferd hos sau på utmarksbeite». Her vil både atferd og velferd hos sau på utmarksbeite belyses, samt normaltap, sykdomsutfordringer og beitedyktighet.

Saueholdet i Norge er avhengig av utmarksbeiting, og næringa er derfor svært opptatt av at helse, velferd og miljø er til dyrenes beste. Samtidig ønsker vi at flere skal få innsyn i og informasjon om høsting av våre utmarksressurser. Vi ønsker derfor velkommen til fagdag om «Bærekraft i beitenæringa», og til et innholdsrikt arrangement om dyrevelferd hos sau i utmark!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon