Kongsgårdseminaret 2019 Biologisk mangfold


Mange globale utfordringer knyttet til helse, miljø og klima kan kobles til tap av biologisk mangfold. Frisk luft, godt drikkevann og

 sunn mat er avgjørende for folkehelsa, og en forutsetning er derved biologisk mangfold. Hva gjøres globalt og nasjonalt for å 

styrke det biologiske mangfoldet i vid forstand? Klima og jordsmonn i Oslo er av det beste vi har i landet for plantedyrking. 

Mangfold av planter og dyr i grøntområder kan forsterkes og i enda større grad bidra med økosystemtjenester til omgivelsene.

 Bygdø Kongsgård skal fortsette arbeidet med å utvikle kretsløpslandbruk internt på gården og med samfunnet omkring. Seminaret

 skal belyse den grunnleggende sammenhengen mellom folkehelse og biologisk mangfold. I seminaret skal det vises eksempler på 

hvordan Oslo by og Bygdø Kongsgård kan dra nytte av hverandres kompetanse og økosystemer for å styrke dette forholdet, og 

bruke kafedialog som metode for involvering og innspill fra deltagerne. Seminaret støttes av Cultura bank og er en del av Oslo 

europeisk miljøhovedstad 2019. Velkommen!

 

Registreringsskjema