Naturen som læringsarena - seminar på Dyrkolbotn Fjellstove

Når teoritungt fagstoff flyttes ut i den virkelige verden, får elevene lære med alle sansene. Slik gir naturen som læringsarena en unik mulighet for dybdelæring i praksis. 

28. september arrangerer Norsk Friluftsliv et seminar i samarbeid med 4 av de store friluftslivsorganisasjonene med fokus på naturen som læringsarena. Seminaret vil gi lærere og annet personale i skolen verktøy som fremmer elevenes skaperglede, engasjement og utforskertrang.

I 2018 kom Miljødirektoratet ut med Handlingsplanen for friluftsliv. Regjeringen ønsket at så mange som mulig skulle utøve friluftsliv jevnlig gjennom økt bruk av naturen som læringsarena og aktivitetsområde. Utdanningsdirektoratet kom med revidert utgave av Kunnskapsløftet i 2020 og med den bedre tilrettelegging for dybdelæring og elevmedvirkning. Norsk friluftsliv ser naturen som læringsarena som et verktøy som imøtekommer regjeringens ønske om et kunnskapsløft, økt livskvalitet og helse for alle elever i norsk skole.

Alle skoler i Vestland er velkommen til en dag hvor dere får verktøy og inspirasjon til å drive dybdelæring gjennom aktive læringsmetoder i uteklasserommet. Kom på seminar på eventyrlige Dyrkolbotn Leirskole!

Målgruppen er ansatte i skolen som ser nytten av aktive læringsmetoder for å gi elevene økt livskvalitet, helse og tilrettelegging for dybdelæring.

  1. Lærere som ønsker verktøy og tips til aktiv læring i natur.
  2. Annet personale ved skoler som ønsker verktøy for å bruke naturen som aktivitetsområde.

Seminarets teoretiske del tar for seg dybdelæring med naturen som læringsarena og suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO. Sikkerhet og uteskole vil bli presentert av DNT. Teoridelen avsluttes av Forum for natur og friluftsliv som viser hvilke friluftslivorganisasjoner som finnes i fylkeskommunen.

Den praktiske delen av kurset består av 5 sesjoner fordelt på to økter. Her har Norsk Friluftsliv, DNT, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Orienteringsforbund, Det norske Skogselskap og Skogkurs laget sesjoner til inspirasjon og kompetanseheving. Det vil være mulig å melde seg på to sesjoner pr. deltager.


Sesjoner

Turmat fra hele verden v/Norsk Friluftsliv

Å bruke naturen som inkluderings- og læringsarena i skolen har mange positive sider. Når elever lager mat sammen ute, oppstår det verdifull samhandling og som regel et godt fellesskap, og sentrale kompetansemål i læreplanen blir ivaretatt. Og det som ved første øyekast kan se ut som en ren «Mat og helse-økt», viser seg å romme både norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Tverrfaglighet på sitt beste, altså


Aktive læringsmetoder og bålprat v/DNT

På denne økta får dere flere eksempler på morsomme aktiviteter som både får opp pulsen og utfordrer hjernen. Aktivitetene kan brukes på alle trinn i alle fag. I tillegg tar vi oss tid til en liten prat rundt bålet der vi deler erfaringer, gleder og utfordringer. Vi håper å kunne gi litt påfyll av kunnskap og motivasjon til å bruke naturen som læringsarena. Det blir servert varm drikke ved bålet.


Nærskogens verdi v/Det norske Skogselskap og Skogkurs

Målet er at kursdeltaker skal ha en større kunnskap om skogens verdier, og reise hjem med en plan for undervisning tilpasset eget trinn og egen nærskog. I skogen kan elevene bli kjent med skogens verdier ved å kartlegge biologisk mangfold, lokalt friluftsliv, og trærnes verdi som råvare. Gjennom kunstprosjekter og/eller oppgaver der elevene øver på å ta sansene i bruk, og kritisk tenking, kan de få en ny innfallsvinkel. Etterarbeidet er vel så viktig, og vi vil komme med forslag til hvordan resultatene fra skogen kan brukes videre i fag som naturfag, samfunnsfag, matematikk, kroppsøving og kunst og håndverk, samt bærekraftig utvikling.

 

Fart med kart v/Norges Orienteringsforbund

Bli med på ulike aktiviteter med orienteringskart og andre typer kart. Vi gjennomfører enkle, fartsfylte og morsomme leker som bidrar til kartforståelse. Aktivitetene kan med fordel tilpasses både elevgruppa, fag og terrenget man har til rådighet. Vi tar også en kort titt på nyttige nettressurser og aktuelt materiell. Å kunne bruke kart er en livreddende ferdighet. Kan du orientere deg i skog, til fjells og i bynære områder innehar du grunnleggende kartkompetanse. Det er både nyttig og morsomt!


Aktive læringsmetoder i norsk og matematikk v/Friluftsrådenes landsforbund

På denne sesjonen vil vi vise hvordan man kan flytte norsk og matematikkundervisningen ut av klasserommet. Deltagerne får erfare hvordan man bruker aktive læringsmetoder til å berike undervisningen. Tanken er at man ser denne uteøkten i sammenheng med forberedelse og etterarbeid av temaer som skjer i det tradisjonelle klasserommet. Ved å flytte undervisningen ut legger man til rette for at elevene lærer med hele seg. Deltagerne får se hvordan samspillet mellom lek, læring og naturopplevelser legger til rette for dypere læring.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon