His Holiness the 41 Sakya Trizin Long life initiation


(For English, see below)


Hans Hellighet Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche til Norge!

Det er med stor glede vi ønsker Hans Hellighet Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche velkommen til Norge den 26. og 27. juli 2023. I løpet av to dager vil Hans Hellighet gi initiering og undervisning. 


26. juli: 

Hans Hellighet gir Langt-liv-initiering av Mahasiddhi Thangtong Gyalpo og Vajrakilaya Kago.

Om arrangementet

Empowerment som performancekunst.

I Vesten blir tibetanske ritualer ofte sett i en religiøs kontekst, men de er kanskje bedre forstått som en form for deltakende performancekunst. Poenget er ikke bare å søke velsignelser fra eksterne guddommer, for at de skal påvirke menneskets eksistens – snarere er det å generere en opplevelse i deltakerne selv.

Innenfor forestillingens kontekst blir både den rituelle lederen og studentene sett på som likeverdige med Buddha, i den forståelse at Buddhas natur ikke er forskjellig fra naturen til ens eget sinn.

Gjennom resitasjon av poesi og visualisering ledes deltakerne til forståelsen av at denne opplevelsen ikke bare er en midlertidig fiksjon i forestillingens kontekst, men faktisk er like ekte, om ikke mer, enn vår vanlige identitetsforståelse.

Uansett hvor skjulte de kan virke, har vi alle i oss selve verktøyene vi trenger for å oppnå opplysning. I buddhismen hjelper tantriske innvielser til å avdekke disse verktøyene, og lar dem spre frøene til vår fremtidige opplysning.

Det finnes mange forskjellige typer innvielser, men deres mål er det samme: å skape et sterkt bånd mellom mottakeren, den kvalifiserte læreren og Buddha-figuren. Å delta aktivt i en initiering er starten på et livslangt engasjement for å forbedre seg selv, og arbeide til fordel for alle vesener.

Å motta denne innvielsen fra Hans Hellighet er en sjelden og svært verdifull opplevelse.


Den 27. juli vil H.H undervise i "True Happiness and the Power of Compassion". Mer informasjon og påmelding til det arrangementet finner du her.


Om Hans Hellighet Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche 

Hans Hellighet Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche (The Sakya Trizin) var den 41. lederen av Sakya-ordenen for tibetansk buddhisme og hadde denne tittelen frem til mars 2017. Sakya-ordenen, som ble grunnlagt på 1100 og 1200-tallet, og er en av de fire viktigste tibetanske buddhistskolene .

Hans Hellighet Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche er en av få nålevende tibetanske mestere som ble oppdratt og trent tradisjonelt i Tibet før kineserne invaderte landet. Det er en sjelden og verdifull mulighet å kunne møte autentiske mestere som ham og å dra direkte nytte av innsikten i denne levende visdomstradisjonen.

Hans Hellighet Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche har vært lærer for Hans Hellighet Dalai Lama, som har referert til ham som "The King of Yogis". Hans Hellighet er kjent over hele verden for strålende og klar undervisning og for flytende og presis beherskelse av engelsk. Å motta undervisning direkte fra Hans Hellighet er en sjelden mulighet og bærer en spesiell linje av velsignelser fra grunnleggerne av Sakya-ordenen.


Billettvilkår og betingelser

På grunn av kostnadene ved å organisere et arrangement av dette omfanget, tilbyr vi ingen refusjon på billetten dersom du skulle bli forhindret fra å komme. Hvis du ønsker å overføre billetten din til en annen deltaker, ber vi deg om å sende oss deres kontaktinformasjon og fulle navn. Ellers har du også muligheten til å tilby billetten din som en del av de donasjonsdekkede billettene til deltakere som har økonomiske vanskeligheter. Takk for din forståelse!


Donasjonsdekkede billetter

Vi ønsker ikke at økonomiske vanskeligheter skal hindre noen i å bli med på dette arrangementet, derfor har vi gjort det donasjonsbasert. Vi ber imidlertid om en minimumsdonasjon, som lar oss dekke noen av kostnadene med å organisere dette arrangementet, men ikke alle. Din sjenerøse donasjon hjelper oss med å dekke alle organiseringskostnader, uforutsette utgifter, donasjoner til lærerne, samt støtte til de som ikke har råd til grunnprisen. Det vil også bidra til å spre dharma i Norge i fremtiden. Vi takker for generøsiteten! Har du problemer med å betale minimumsdonasjonen, ønsker vi ikke at dette skal forhindre deg fra å komme. Ta kontakt med post@ktl.no, så finner vi en løsning.


Trenger du overnatting?

Dersom du har behov for overnatting, kan vi tilby et begrenset antall plasser på Karma Tashi Ling buddhistsenter og Karma Shedrup Ling retreatsenter. Book overnatting her.


Lunsj 26. og 27. juli

Vi serverer varm, vegetarisk lunsj etter H.H Sakya Trichen Rinpoches undervisning på Karma Tashi Ling 26. og 27. juli. Lunsj koster 100 kr. Dersom du ønsker lunsj, må den forhåndsbestilles her innen 18. juli.-----

His Holiness Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche visits Norway

It is with great joy we are welcoming His Holiness Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche on his first ever visit to Norway on the 26th-27th of July. To learn more about the event on July 27 and to order your tickets, go here.


About the event July 26: 

Long life initiation of av Mahasiddhi Thangtong Gyalpo og Vajrakilaya Kago.

Empowerment as performance art.

In the West Tibetan rituals are often seen in a religious context,  but they are perhaps better understood as a form of participatory performance art. The point is not just to seek blessings from external deities, for them to interfere with human existence – rather it is to generate an experience within the participants themselves. 

Within the context of the performance both the ritual leader and the students are viewed as equals to the Buddha, in the understanding that the nature of the Buddha is no different from the nature of one's own mind. 

Through the recitation of poetry and visualization, the participants are guided to the understanding that this experience is not just a temporary fiction in the context of the performance, but is actually just as real, if not more, than our ordinary understanding of identity.

No matter how obscured they may seem, we all have within us the very tools we need to attain enlightenment. In Buddhism, tantric initiations help to uncover these tools, and allow them to spread the seeds of our future enlightenment.

There are many different types of initiations, but their aim is the same: to create a strong bond between the recipient, the qualified teacher, and the Buddha-figure. Actively participating in an initiation is the start of a life-long commitment to improving oneself, and working to benefit all beings.

To receive an initiation from an accomplished master like His Holiness is a rare and precious opportunity.


About His Holiness Sakya Trichen 

His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche (The Sakya Trizin) served as the 41st head of the Sakya Order of Tibetan Buddhism until March 2017. The Sakya order, which was founded in the eleventh and twelfth centuries, is one of the four main Tibetan Buddhist schools.

His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche is one of the few living Tibetan masters who were brought up and trained traditionally in Tibet before the Chinese invaded the country.  It is a rare and precious opportunity to be able to meet authentic masters like him in this day and age, and to benefit directly from the insights of this living wisdom tradition.

His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche has been a teacher for His Holiness the Dalai Lama who has referred to him as “The King of Yogis”. His Holiness is renowned throughout the world for the brilliance and clarity of his teachings and his fluency and precise command of English. Receiving teachings directly from His Holiness is a rare opportunity and carries a special lineage of blessings from the founders of the Sakya Order.

You can read more about His Holiness and the Sakya order here and on our webpages.


Tickets policy 

Please note that due to the costs in organizing an event of this scope, we do not offer any refunds. If you would like to transfer your ticket to another participant, we kindly ask you to send us their contact info and full name. Otherwise, you also have the possibility of offering your ticket as part of the donation covered tickets for participants that have financial difficulties.  Thank you for your understanding!


Financial Difficulties

Should not prevent you from joining this event, therefore we have made it donation based. However, we do ask for a minimum donation, which allows us to cover only some of the organizing costs but not all. Your generous donation helps us to cover all organizing costs, unforeseen expenses, donations to the teachers, future dharma teachings in Norway and supporting those who can’t afford the basic price. We thank you for your generosity!


Do you need accommodation?

If you need accommodation, we have a limited amount of beds at Karma Tashi Ling Buddhist Center and at Karma Shedrup Ling Retreat Center. Book accomodation here.

Lunch 26 and 27 July

We will serve a hot, vegetarian lunch at Karma Tashi Ling Buddhist Center after His Holiness' teachings on 26 and 27 July. Lunch costs NOK 100. If you wish to be served lunch, you must pre-order here by July 18. Pre-order lunch here.


H. H. Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche gives Long life initiation and Vajrakilaya Kago Blessings.

Time:  Wednesday July 26 at 10 a.m.

Place: Karma Tashi Ling buddhist center, Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo, Norway

 
PÅMELDING
 

Registration form

Fornavn/First name
 *
Etternavn/Last name
 *
E-postadresse/email
 *
Repeat email
 *
Mobil/mobile
 *
Priskategori
 *
Gullkortnr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommentar:
 *