Fagdag om trusler og vold i psykisk helsearbeid

Fagdagen handler om forebygging og håndtering av vold og trusler. Forelesere er Stål Bjørkly og Thomas Nag. Du kan melde deg på nå.

- Målgruppa er ansatte i psykisk helsevern, ledere i klinikken, MAP-instruktører, kommunesektoren og andre interesserte som jobber med denne tematikken.
- Arrangementet er et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse og rus, Høgskolen i Molde og Møte med Aggresjonsproblematikk - MAP.

- Fagdagen er gratis og inkluderer en enkel lunsj.
- Det blir søkt legeforeningen og psykologforeningen om godkjenning av fagdagen. 
- Kontaktperson: Stein Pettersen stein.pettersen@helse-mr.no, tlf. 95136610.

- Forelesere:

Stål Bjørkly 
Stål er professor i klinisk psykologi ved Høgskolen i Molde, samt at han også er ansatt på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved  Oslo Universitetssykehus. Han har i en årrekke forsket på vold hos mennesker med psykiske lidelser og har forfattet over 100 internasjonale publikasjoner innenfor temaet vurdering og forebygging av vold.
Thomas Nag
Thomas er initiativtaker og daglig leder i en nasjonal satsing; Møte med Aggresjonsproblematikk – MAP, som er et helhetlig opplæringsprogram med  hensikt å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Han hovedinstruktør i å utdanne våre interne MAP- instruktører som nå driver opplæring i vår egen klinikk.
Thomas er spesialsykepleier, med en master om hvordan miljøpersonale o.a. kan forebygge aggressiv atferd fra mennesker med psykiske lidelser.

Program:

09.00  Registrering og kaffe/te.
09.30  Åpning og kort introduksjon av dagen.
            v/Line Lingen, avdelingssjef ved Avdeling for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal.
            Hvordan møte aggresjonsproblematikk – sett fra et klinikkperspektiv?  
            v/Perny Oksnes, avdelingssjef ved Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre.
09:45  Introduksjon til opplæringsprogrammet MAP (møte med aggresjonsproblematikk) og  
            forståelse av vold som et kontekstuelt fenomen, v/Thomas Nag, daglig leder i MAP.
            - Vold er et komplisert fenomen som påvirkes av flere ulike faktorer.
            - Hvilke egenskaper er det hos oss som kan bidra til konflikter i samspillet med de vi
              skal  hjelpe?
10:45  Pause.
11:00  MAP forts., v/Thomas Nag.
            - Hvordan kan måten vi tilrettelegger tjenestetilbudet vårt være med på å øke
              forekomsten av aggresjons- og voldsproblematikk?
            - Presentasjon av metoder og verktøy som kan være nyttige både i å forebygge og håndtere
              voldsproblematikk.
12:00  Lunsj.
12:45  Risikoprinsippet og vekstprinsippet: To sider av samme terapitilnærming?
            v/Stål Bjørkly, professor ved Høgskolen i Molde.
            - Hva er de?
            - Kan de forenes?
            - Beskyttende faktorer.
13:30  Pause.
13:45  Psykose og vold: Sant eller usant? v/Stål Bjørkly.
            - Progresjonsstiger.
            - Er det andre risikofaktorer hos mennesker med psykose?
14:30  Pause.
14:45  Forts. v/Stål Bjørkly.
            - Hvordan kan en snakke med disse personene?
            - Hvordan kan en finne et møtepunkt?
15:30  Avslutning.


Velkommen!

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Arbeidssted
 *
Stilling/fagområde
Klasse/kategori
 *
 *