Vajrayana-retreat - meditasjon på Buddha Amitabha 16.-20. juni 2023.


Lama Changchub Tsering

Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Lama Chanchub har vært hovedlama i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1994. Lama Changchub underviser på engelsk.

Lama Changchub came to Norway in 1992. in the period 1988-91 he completed a three year retreat under the guidance of his root lama, Kalu Rinpoche. Lama Chanchub has been the main lama at Karma Tashi Ling Buddhist Society since 1994. Lama Changchub teaches in English.


Meditasjon på Buddha Amitabha
Vajrayana praksis-retreat m/Lama Changchub 

For English, please see below.

Buddha Amitabha, på tibetansk Öpame – "grenseløst lys", er av de fem arketypiske buddhaene som sies å springe ut av det absolutte sinn, dharmakaya eller buddhanaturen. Han er den røde buddha i buddhafeltet i vest – Sukhavati.

I vajrayana mediterer vi på symbolske uttrykk for det opplyste sinn og opplyste omgivelser, bl.a. for å skjære igjennom fikseringen på vårt vanlige jeg og omgivelsene våre som absolutt eksisterende.

Fra begynnelsen av retreatet vil Lama Changchub gi deltakerne innvielse (wang) til meditasjon på Buddha Amitabha, lese-transmisjon (lung) og forklaring av meditasjonsteksten (tri).

Dette retreatet er en strålende mulighet til å bli godt kjent med en vajrayana-tekst som siden kan brukes for personlig praksis. Vi vil lære de ulike elementene i meditasjonen, som den 7-grenede bønn, visualisering av Buddha Amitabhas form og mandala, mantraresitasjon og oppløsning av visualiseringen.

Retreatet passer best for dem som har tatt tilflukt og har et grunnlag fra mahayana-buddhisme.

På alle kurs og retreater er det nødvendig at deltakerne bidrar med karmayoga, som praktisk innsats på kjøkkenet, oppvask, rengjøring, støvsuging og lignende. Det finnes oppgaver som passer for alle. Når du deltar på retreat, la det være en ferie fra sosiale og elektroniske medier også.

Oppmøte fredag 16. juni kl. 17 for registrering og tildeling av hytte/rom. 
Retreatet avsluttes tirsdag 20. juni kl. 17. 

Karma Shedrup Ling retreatsenter ligger i et fredfylt skogsområde utenfor Ski. Her har vi et hovedhus med et stort meditasjonsrom hvor vi har undervisning og felles praksis. Det også 11 hytter til bruk for individuell praksis og retreat. Karma Shedrup Ling retreatsenter har enkel standard på innkvartering, men har nylige fått tre flotte dusj- og toalettrom i hovedhuset. Måltidene spises i telt ute på gårdsplassen.  Man må selv ha med sovepose/sengetøy inkl. dyne og pute, pluss håndkle, lommelykt, varmt tøy, paraply, gummistøvler osv.


Hvordan komme til KSL & praktisk info > 


English description:

Meditation on Buddha Amitabha

Vajrayana practice retreat with Lama Changchub

Buddha Amitabha, in Tibetan Öpame – "boundless light", is one of the five archetypal Buddhas that is said to spring forth from the absolute mind, dharmakaya or buddha nature. He is the red Buddha in the Buddha field in the West – Sukhavati.

In Vajrayana, we meditate on symbolic expressions of the enlightened mind and enlightened surroundings in order to cut through our fixation on our ordinary self and surroundings as existing absolute.

From the beginning of the retreat, Lama Changchub will give participants initiation (wang) to meditation on Buddha Amitabha, reading transmission (lung) and explanation of the text (tri).

This retreat is a great opportunity to become well acquainted with a Vajrayana text which can then be used for personal practice. We will learn the various elements of meditation, such as the 7-branch prayer, visualization of Buddha Amitabha's form and mandala with its symbolic meanings, mantra recitation and resolution of the visualization.

This retreat is best suited for practitoners who have taken refuge and have a foundation in Mahayana Buddhist practices.

On all courses and retreats, it is necessary that the participants contribute with karma yoga, such as help in the kitchen, dishwashing, cleaning, vacuum cleaning and the like. There are tasks suitable for everyone. When in retreat, it is good to take a vacation from social and electronic media.

The retreat starts on Friday 16 June at 5 PM for registration and allocation of a cabin/room.

The retreat ends on Tuesday 20 June at 5 PM.

Karma Shedrup Ling retreat center is situated in a peaceful forest area outside Ski. Here we have a main house with a large meditation room where we have teaching and common practice. There are also 11 cabins to use for individual practice and retreat. Karma Shedrup Ling retreat center has a simple standard of accommodation, but has recently got three beautiful shower and toilet rooms in the main house. Meals are eaten in tents in the courtyard.  You must bring your own sleeping bag / bed linen including duvet and pillow, plus towel, flashlight, warm clothes, umbrella, rubber boots etc.


 

Priser og betingelser - Prices and conditions

Ordinær pris: 3200 kr
Ordinary price: 3200 NOK

20% rabatt for studenter, trygdede og arbeidsledige som har betalt kontingent i 2023: 2560 kr.
20% discount for students, pensioneers og unemployed who have paid membership fee in 2023: 2560 NOK  

50% rabatt for ungdom opp til 18 år og ordinerte i rober: 1600 kr
50% discout for youth up till 18 years and ordained monks and nuns in robes: 1600 NOK

Gullkort-holdere 2023: 0 kr
Holders of Gold card in 2023: 0 NOK

Hvis du bruker rabatt, ta med relevant dokumentasjon som gullkort, studiebevis, kvittering for betalt medlemskontingent 2023 o.l. 
If you use a discount, please bring relevant documents such as a Gold card, student card, receipt for paid membership fee in 2023, etc.

Prisene dekker undervisning, opphold og alle måltider. 
Prices cover teachings, accommodation and all meals. 

Se Vårprogrammet 2023 s. 21 for betingelser om avlysning og avbestilling. 
See Spring Program 2023, page 21 regarding conditions for cancellation. 
Program_vaaren_2023_forWeb.pdf (ktlweb2-media-prod.s3.amazonaws.com)  

Soveplassene inne er begrenset og blir fordelt ettersom påmeldingene kommer inn. Dersom det blir fullt i hyttene og hovedhuset, har du fortsatt mulighet til å bo i eget telt. Å bo i eget telt er alltid mulig, og d
en som bor i telt får 50 kr i rabatt per natt ved påmelding.
The sleeping space inside is limited and will be distributed in the order of registration. If the cabins and the main house fill up, you may sleep in your own tent. Sleeping in your own tent is allways an opportunity, and you receive a discount of NOK 50 per night when registring.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon