LEV VEL 2018

#helelivet


Eldrebefolkningen øker, og behovene for omsorg, sosialt samvær og aktivitet er økende. Frivilligheten har en nøkkelposisjon i å bidra. 


Men hvordan unngår vi at frivilligheten blir en hvilepute for det offentlige? Hvordan skal vi sørge for at en reell frivillighet, der engasjementet kommer nedenfra, bidrar til å gjøre alderdommen bedre? Slik at vi kan leve vel hele livet. 


Dette er tema for LEV VEL 2018, som har fått navnet #helelivet, og tar for seg eldre og frivillighet.


Våren 2017 lanserte regjeringen sin Leve hele livet-reform, som skal være en kvalitetsreform for eldreomsorgen. Reformen skal munne ut i en stortingsmelding, som er varslet i løpet av våren 2018.


Frivillihgeten og helseorganisasjonenes spiller en nøkkelrolle i å bidra til at vi ikke bare skal leve hele livet, men at vi skal leve vel hele livet. Derfor ønsker ExtraStiftelsen med LEV VEL 2018 å lage en læringsarena med ulike perspektiver på frivillighet og eldre.


Målet med konferansen er å løfte akademiske perspektiver på frivillighet og eldreomsorg, i kombinasjon med inspirerende innlegg fra prosjektledere fra den frivillige eldreomsorgen – og ikke minst eldre selv.


LEV VEL er ExtraStiftelsens årlige fagkonferanse, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet. Neste års konferanse arrangeres 20. mars 2018  på Sentralen i Oslo sentrum. Fagfolk, frivillige og eldre selv vil fortelle sine historier for å inspirere og motivere til å gjøre frivilligheten enda sterkere rustet til å møte eldrebølgen.


Det blir også underholdning, og gode muligheter til å møte interessante mennesker.


Hold av datoen allerede nå! LEV VEL-konferansen er åpen for alle, men det er begrenset antall plasser, så vil du være garantert plass bør du melde deg på så fort som mulig.


Følg med på www.extrastiftelsen.no/levvel for nyheter om LEV VEL.


Billettpriser: 550 kroner


Obs. Påmeldingen er bindende.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon