BETINGELSER OG BRUK

Sist oppdatert: 15.03.2020

Generelt

Tolkning av partene

I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende tolkninger:

«Arrangør» er den person, virksomhet og- / eller juridiske enhet som har satt opp arrangement(er) og er selger av tjenesten / produktet som er publisert via våre Løsninger

«Deltagere»
er den person, som bruker Løsningen for å melde seg på / kjøpe plass og / eller tjeneste / produkt til et Arrangement som er satt opp i regi av Arrangøren.

«Behandlingsansvarlig» er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

«Databehandler» er den den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige

«Arrangement» er fellesbetegnelse for enhver event (konsert, teambuilding, kick-off o.l.), medlemskap, kurs, konferanser eller andre type Arrangementer der det kreves at Deltageren gjør en Påmelding via våre Løsninger

«Løsningen» er fellesbetegnelsen for alle våre påmelding- og betalingsløsninger, levert til Arrangøren, gjennom nettsider eid av Deltager AS eller Arrangøren og via våre applikasjoner ("apps")

«Påmeldingsside» er nettsiden Deltageren går inn for å registrere sin påmelding

«Påmelding» er fellesbetegnelsen for hele prosessen der deltageren har fylt ut et registreringsskjemaet og fullført betaling

«Betalingsløsning» betyr vår online betaling der du velger å betale med Visa, MasterCard eller VIPPS

«Deltageravgift» er den totale prisen er satt av den enkelte Arrangør og som Deltager må betale for å registrere sin Påmelding

Aksept av vilkår og betingelser

 • Disse vilkår og betingelsene inkluderer også vår personvernerklæring, som kan nås via våre hjemmesider
 • Aksept av de vilkår, betingelser og personvernerklæring som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør en avtale mellom partene som beskrevet i avsnittet «Partene». Denne siden skiller derfor mellom vilkår og betingelser for Arrangører og Deltager

Beskrivelse av Løsningen

Løsningen er levert av Deltager AS (org. nr. 982 111 986), heretter omtalt som "vi", "oss", eller "vår(e), og omfatter en online påmelding- og betalingstjeneste til Arrangøren. Formålet med løsningen er å tilrettelegge for salg av billetter til ulike type Arrangementer og administrasjon av Deltagere under og etter et Arrangement og salg av varer og tjenester tilknyttet til Arrangementet. Deltageren som benytter tjenesten har muligheten til å foreta en Påmelding og evt. betale for kjøpet.

Påmelding- og betalingsløsningen gjøres tilgjengelig gjennom skybaserte løsninger på våre hjemmesider, sub-domener, maskerte domener og mobile applikasjoner ("apps"). 

Deltager AS er juridisk eier av Løsningen, men fungerer kun som mellomledd for Arrangør og Deltager. Deltager AS er med dette ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold.

Behandling av personopplysninger

En forutsetning for å kunne ta i bruk Løsningen innebærer aksept av vår personvernerklæring, ikke bare fordi vi skal behandle dine personopplysninger, men også fordi du skal være klar over hvordan dine opplysninger lagres, hvem som vil ha tilgang til dine personopplysninger og dine valg og rettigheter (herunder også hvordan du trekker eventuelle samtykker).

Vi har derfor utarbeidet en egen personvernerklæring for å kunne gi deg mer detaljert informasjon. I korte trekk vil behandlingen av dine personopplysninger dikteres av formålet. For eksempel:

 • Når du oppgir dine personopplysninger på en Påmeldingsside, vil det være Arrangøren som er Behandlingsansvarlig
 • Når du oppgir dine personopplysninger via kontaktskjema der du henvender deg direkte til Deltager AS, vil Deltager AS være Behandlingsansvarlig
 • Når du oppgir betalingsinformasjon for å kjøpe en billett / plass til et Arrangement, vil Deltager AS være Behandlingsansvarlig
 • Når du besøker en nettside eller påmeldingsside, kan det bli samlet inn informasjon om deg via informasjonskapsler

Vi ønsker også presisere at behandling og lagring av dine personopplysninger alltid er i tråd med norsk lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til EU-forordning 2016/679 (GDPR) og annen lov om personopplysninger eller senere lovgivning som erstatter disse, uavhengig hvem som har Behandlingsansvaret (det er Behandlingsansvarlig som har det juridiske ansvaret for å kunne inndrive dine personopplysninger).

For mer detaljert informasjon ber vi om at du gjør deg innforstått med vår personvernerklæring. Vi har også utarbeidet en egen policy for bruk av informasjonskapsler (cookies), og i denne vil du bl.a. kunne lese om hvordan du administrerer disse.

Endringer av vilkår og betingelser og Løsningen

Vi forbeholder oss retten til å ensidig endre eller oppdatere vilkårene og betingelsene. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert via våre Løsninger, med mindre annet er lovfestet i norsk lov eller separat kontrakt med Arrangøren.

Du vil øverst på denne siden se når vilkårene og betingelsene sist ble oppdatert.

Dersom nye funksjoner og betalingstjenester utvikles vil Deltager AS, om den vurderer det som formålstjenlig, fortløpende supplere Løsningen med disse. Deltager AS forbeholder seg også retten til å utføre endringer i innholdet til Løsningen og i rutiner for brukeridentifisering, drift, tekniske spesifikasjoner, system, åpningstider m.m.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ARRANGØRER:

Denne seksjonen regulerer vilkår og betingelser for bruk av Løsningen for Arrangøren, definert som den person, virksomhet og- / eller juridiske enhet som har satt opp arrangement og publisert disse via våre Løsninger

Avtaleinngåelse

Aksept av de vilkår, betingelser og personvernerklæring som foreligger på det gjeldende tidspunkt Arrangøren registrerer seg på Løsningen, utgjør avtalegrunnlaget for bruk av Løsningen mellom Arrangøren og Deltager AS, med mindre annet er avtalt i separat kontrakt.

Registrering

For å ta i bruk Løsningen må Arrangøren oppgi slike opplysninger som fremgår av registreringsskjemaet i Løsningen. Dette vil være, men ikke begrenset til, viktig informasjon om Arrangøren og kontaktinformasjon til ansvarlig person hos Arrangøren. For mer informasjon om hvordan Deltager AS behandler disse personopplysningene, vennligst se vår personvernerklæring.

Etter registrering, vil Arrangøren få umiddelbar tilgang til Løsningen og kan tildele andre personer tilgang til Løsningen basert på rollestyring (administrator, bruker eller finanstilgang).

Ved endringer i de gitte opplysninger om Arrangøren, skal arrangøren, uten ugrunnet opphold, legge inn korrekt informasjon under «Arrangør profil» etter de har logget seg inn på Løsningen.

Brukeridentitet og passord

For å få tilgang til Løsningen er men nødt å logge inn ved hjelp av brukernavn (e-postadresse) og passord (selvvalgt). Ved registrering som Arrangør opprette sin bruker (administrator), og kan når som helst etter dette legge til flere som skal ha tilgang (bruker-, administrator- eller finansrolle). Husk at Arrangøren er selv ansvarlig for hvem de ønsker gi tilgang og må være innforstått med at de som legges til må informeres om disse vilkår og betingelser samt vår personvernerklæring.

Passordet må ikke røpes verken for nærstående, leverandører, Deltager AS, politiet eller andre. For øvrig skal passordet ikke brukes eller oppbevares på en slik måte at andre kan få tilgang til det.

Passordet må derfor huskes.

Elektronisk kommunikasjon

Arrangøren samtykker til at kommunikasjon vedrørende Løsningen kan skje elektronisk eller ved publisering i Løsningen, såfremt det ikke strider mot norsk lov eller EU-forordning 2016/679 (GDPR).

Ved aksept av disse vilkårene innebærer dette at Deltager AS gis rett til å ta kontakt med Arrangøren via oppgitt postadresse, e-post og- eller telefon vedr., men ikke begrenset til, omstendigheter som vil påvirke kundeforholdet (eksempelvis prisendringer), informasjon om våre produkter og tjenester (eksempelvis nye funksjonaliteter i Løsningen), spørreundersøkelser (for å bedre brukeropplevelse av Løsningen) eller oppfølging av henvendelser til vår support (eksempelvis oppfølging).

Du vil, ved elektronisk kontakt, få beskjed om hvordan du kan trekke ditt samtykke hvis du ikke lenger ønsker motta informasjon fra oss. Les mer om dine valg og rettigheter i vår personvernerklæring.

Se også avsnittet «Arrangørens ansvar og risiko» ift. Arrangørens betingelser for elektronisk kommunikasjon til Deltagere.

Prisendringer

Ved å akseptere disse vilkår og betingelsene, aksepterer Arrangøren at all informasjon, bl.a., men ikke begrenset til, sentrale forhold som priser og kostnader, gis i elektronisk form i Løsningen, såfremt det finnes lovmessig grunnlag for dette og ikke annet er avtalefestet i kontrakten.

Kostnader ved å opprette, ha og bruke Løsningen vil alltid fremgå av gjeldende prisliste som finnes i Løsningen eller etter avtale. Deltager AS kan ensidig endre gjeldende priser medvirkning fra to uker etter at nye priser er oppgitt på hjemmesiden eller etter avtale.

Arrangørens ansvar og risiko

 • Arrangøren er selv ansvarlig for å sikre at andre ikke får tilgang til passord, og/eller opplysninger som ligger på egen datamaskin.
 • Hvis Arrangøren har mistanke om at passordet er blitt kjent av andre, skal Arrangøren uten ugrunnet opphold endre sitt passord for å hindre misbruk. Dersom Arrangøren selv ikke har anledning til å endre passordet skal Arrangøren uten ugrunnet opphold varsle vår support slik at de kan foreta sperring av tilgang på innloggede sider.
 • Dersom det oppstår andre forhold som skaper fare for misbruk skal Arrangøren uten ugrunnet opphold varsle vår support.
 • Arrangøren er ansvarlig for samtlige registreringer og/eller disposisjoner som utføres med Arrangørens brukernavn og passord herunder registreringer og/eller disposisjoner foretatt av andre enn Arrangøren, så fremt registreringen og/eller disposisjonen har vært mulig som følge av forsett eller uaktsomhet fra Arrangøren
 • Arrangøren svarer likevel ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at å ha utført de tiltak for å hindre misbruk som nevnt ovenfor. Arrangøren er likevel ansvarlig dersom noen som Arrangøren har gitt rett til å logge seg inn på de lukkede sidene, forsettlig eller grovt uaktsomt har muliggjort bruken. Arrangøren er også ansvarlig dersom man har unnlatt å utføre de beskrevne tiltak umiddelbart etter at Arrangøren fikk mistanke om forhold nevnt under a, b og c.
 • Arrangøren har selv ansvar og risiko for feil som skyldes forhold knyttet til eget datautstyr, programmer eller nettilknytning.
 • Arrangøren er selv ansvarlig for at innhold de publiserer på påmeldingssiden følger Åndsverkloven. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, bruk av bilder, tekst og video. Deltager AS kan stille Arrangøren økonomisk ansvarlig for slike brudd.
 • Arrangøren er ansvarlig for å sikre at kontonummer som brukes ved oppgjør er korrekt. Eventuelle endringer / oppdateringer på disse skal, uten ugrunnet opphold, endres av arrangøren. Ved behov for brukerstøtte skal Arrangøren, uten ugrunnet opphold, ta kontakt med vår support
 • Arrangøren har behandlingsansvaret (Behandlingsansvarlig) for personopplysninger man samler inn via Løsningen og er underlagt de krav og forpliktelser som stilles etter personopplysningloven og EUs forordning 2016/679 (GDPR) eller senere lovgivning som erstatter disse. Dette innebærer bl.a.:
  • Arrangøren er selv ansvarlig for å begrense innsamling av personopplysninger (dataminimering) til det som er nødvendig for å realisere innsamlingsformålet (eksempelvis skal man kun samle inn opplysninger som er relevant for å kunne gjennomføre et Arrangement)
  • Arrangørens skal sørge for at man har hjemmel i lovgivning for å kunne inndrive personopplysningene til innsamlingsformålet
  • Det forutsettes at sensitive eller følsomme personopplysninger ikke skal samles inn eller registreres via Løsningen, med mindre det er hjemmel i lov for dette (personopplysningsloven §9 - GDPR Artikkel 9 nr 1). Arrangøren må kontakte Datatilsynet for slik tillatelse, og Deltager AS skal, uten ugrunnet opphold, varsles
  • Arrangøren er selv ansvarlig for å opplyse hvordan personopplysningene blir brukt og hvordan man opprettholder retten til innsyn, bli glemt, dataportabilitet og trekke samtykke
 • Behandling i strid med personopplysningsloven og EUs forordning 2016/679 (GPDR) eller senere lovgivningen som erstatter disse, gir grunnlag for oppsigelse av avtalen.
 • Arrangøren vil, i tillegg til gjeldende lovgivning, behandle personopplysninger iht. vår personvernerklæring
 • Arrangøren samtykker til at Deltager AS benytter underleverandører for å registrere de opplysninger som er nødvendige for å kunne kontrollere og gjennomføre betalingsoppdrag som er initiert ved bruk, eller andre områder av Løsningen. En oversikt over hvem vi deler opplysninger med, er listet i vår personvernerklæring
 • Avlyst arrangement eller endringer i arrangement:
  • I tilfelle et Arrangement blir avlyst eller endret er det Arrangørens ansvar å opplyse om dette via e-post til alle berørte Deltagere
  • Arrangøren er økonomisk ansvarlig for mangler / feil på tjeneste / produkt som er solgt av Arrangøren via Løsningen
  • Arrangøren er økonomisk ansvarlig ved avlyst Arrangement.
  • Arrangøren er juridisk ansvarlig for å besvare henvendelser fra Deltagere som skyldes mangelfull / feil på tjenesten eller ved avlyst / endringer i Arrangement(et).
  • Deltager AS refunderer ikke deltageravgifter ved avlyst Arrangement.
  • Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til den enkelte Arrangør. Ved urettmessige henvendelser til Deltager AS, som følge av brudd på dette, forbeholder Deltager AS seg retten til å fakturere medgått tidsbruk ihht. Deltager AS til enhver tid gjeldende timespris samt eventuelle direkte henførbare kostnader.

Reklamasjon

Bestrider Arrangøren å ha ansvar for en disposisjon, må Arrangøren sette frem krav om retting uten ugrunnet opphold etter at Arrangøren ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Kravet skal fremsettes skriftlig for Deltager AS. Dersom Arrangøren påberoper at man kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med disposisjonen, kan Deltager AS kreve at Arrangøren anmelder forholdet til politiet.

Deltager AS sitt ansvar ved betaling med

 • Kortbetalinger
  Når Deltager AS har påtatt seg et betalingsoppdrag er Deltager AS ansvarlig overfor Arrangøren for det beløp som skal overføres inntil beløpet er godskrevet mottakerens bank. Deltager AS er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold på Arrangørens eller kortutstederens side.
 • Faktura/OCR
  Utover standardvilkårene for bruk av Løsningen, gjelder følgende vilkår for bruk av faktura:
  • Alle omkostninger knyttet til produksjon og distribusjon av faktura tilfaller Arrangøren.
  • Ved kjøp av tjenesten definerer Arrangøren hvor omfattende fakturaløsning som ønskes.
  • Omkostninger forbundet med utsendelse av faktura er til enhver tid oppgitt på Løsningens sider. Ved aktivering av fakturaløsningen aksepterer Arrangøren etterfakturering for bruk hvis ikke annet er avtalt.
  • Det er Arrangøren sitt ansvar å påse at fakturainformasjon til enhver tid er korrekt. Ved feil fakturainformasjon skal Arrangøren, uten ugrunnet opphold, varsle Deltager AS ved å ta kontakt med vår support.
  • Dersom sluttbruker ikke betaler faktura, forbeholder Deltager AS seg retten til å fakturere Arrangøren for følgende:
   • Omkostninger for produksjon av faktura
    • Inkludert e-postfaktura, eFaktura, EHF og postfaktura.
   • Omkostninger for purring
   • Omkostninger for overføring til inkasso (hvis dette er avtalt)

Midlertidig opphør av Deltager AS sine plikter

Deltager AS sine plikter etter denne avtale – herunder også utbetalingsplikten – opphører midlertidig dersom det inntrer en ekstraordinær situasjon som umuliggjør oppfyllelsen (force majeure, for eksempel krigsutbrudd, streik, boikott, blokade eller lockout). Deltager AS er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik ekstraordinær situasjon.

Feilaktig godskriving av oppgjørsoppgjørskonto

Dersom oppgjørsoppgjørskonto er uriktig godskrevet eller belastet med for lavt transaksjonsomkostningsbeløp, og dette skyldes feil hos Deltager AS, en bank eller en av Deltager AS sine underlevandører, kan feilen rettes ved å godskrive eller etterbelaste oppgjørskontoen. Ved slik feil skal Deltager AS underrette Arrangøren uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at arrangøren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Hvis godskrivingen eller feilbelastningen har sammenheng med straffbart forhold fra Arrangørens side, eller fra en annen som har blitt gitt rett til å disponere oppgjørskontoen, kan Deltager AS holde tilbake utbetalinger til forholdene er klargjort.

Feilaktig belastning av transaksjonsomkostninger

Hvis Deltager AS ved en feil har belastet Arrangøren uriktig transaksjonsgebyr og provisjonssats, skal Deltager AS uten ugrunnet opphold godskrive oppgjørskontoen for et tilsvarende beløp. Ved slik feil skal Deltager AS underrette Arrangøren, uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at arrangøren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Deltager AS er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tap.

Oppgjør

Bekreftelse av betaling

Et betalingsoppdrag bekreftes utført ved utbetaling til Arrangørens oppgjørskonto. Arrangøren er selv ansvarlig for å kontrollere at et oppdrag er utført. Betalingsoppdraget kan ikke tilbakekalles eller endres etter at det slik er bekreftet utført.

Informasjon om påmeldinger og kontroll

Ved innlogging til Løsningen vil Arrangøren ha informasjon om påmeldinger, tidspunkter for de enkelte påmeldinger, betalt beløp, samt hvem som har betalt. Arrangøren skal snarest mulig kontrollere at opplysningene er overensstemmende med utbetalt oppgjør. Ved uoverensstemmelser skal Arrangøren varsle Deltagers AS ved kundeservice uten ugrunnet opphold.

Sperring av tilgang til innloggende sider

Arrangørens tilgang til Løsningen kan sperres uten varsel dersom det foreligger mistanke om straffbare handlinger. Det skal underrettes ved melding (elektronisk kommunikasjon) så snart som mulig etter sperringen.

Arrangørens oppsigelse og heving av avtalen

Arrangøren kan uten forhåndsvarsel si opp eller heve avtalen av Løsningen for å få avviklet kundeforholdet, med det unntak hvor det er signert en skriftlig kontrakt. En eventuell kontrakt vil ikke tilfalle under dette punktet og oppsigelse / heving av kontrakten må være i tråd med de avtalevilkårene som er inngått mellom partene ved signering av kontrakt

Ved oppsigelse / heving av avtalen skal Arrangøren få utbetalt utestående oppgjør, med fradrag av uoppgjorte provisjoner og betalingsforpliktelser som skriver seg fra arrangementer som er i strid med norsk lovgiving.

Deltager AS’ oppsigelse og heving av avtalen

Deltager AS kan skriftlig si opp avtalen med minst fire ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Ved oppsigelse fra Deltager AS sin side skal Arrangøren få utbetalt utestående oppgjør, med fradrag av transaksjonsgebyrer og provisjonssatser, samt eventuelt fradrag av oppgjør som skriver seg fra Arrangementer som er i strid med norsk lovgiving.

Drift og driftsavbrudd

Deltager.no er normalt i drift 24 timer i døgnet, 7 dager uken. Driftsavbrudd kan likevel forekomme. Deltager AS er ikke ansvarlig for skade eller tap som Arrangøren måtte bli påført ved et eventuelt driftsavbrudd.

Rettigheter

Deltager AS har alle materielle og immaterielle rettigheter til enhver programvare, dokumentasjon m.v. levert av Deltager AS eller Deltager AS sine underleverandører. Slik programvare, dokumentasjon m.v. skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller på annen måte brukes til formål som ikke er skriftlig forhåndsgodkjent av Deltager AS.

Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DELTAGERE

Følgende vilkår og betingelser gjelder for Deltagere, definert som den person som bruker Løsningen for å melde seg på et Arrangement som er satt opp i regi av Arrangøren. 

Avtaleinngåelse

Disse vilkår og betingelser og vår personvernerklæring utgjør sammen med din påmelding, bekreftet gjennom en kvittering som sendes deg pr. epost, det samlede avtalegrunnlaget for påmeldingen.

Registrering som bruker av tjenesten (valgfritt)

Hvis arrangøren krever at du må lage deg bruker for å kunne melde deg på arrangementet, vil du måtte oppgi slike opplysninger som fremgår av registreringsskjemaet i Løsningen.

Dette vil være din personlige logg-inn, men husk at dersom du allerede har registrert bruker i Løsningen, vil du kunne logge inn med denne informasjonen og må ikke opprette ny bruker.

Hvis du har glemt passord, vil det være en «Glemt passord» funksjon på registeringssiden.

Påmeldinger

Påmelding skjer ved at man mottar invitasjon til å delta på et arrangement og / eller søker opp Arrangementet eller Arrangøren via Løsningen.

Det er ikke påkrevd at du som foretar Påmeldingen må delta på arrangementet. Det er derfor mulig for andre å melde på en Deltager. Ved et slikt tilfellet fordres det at den som registrerer Deltageren er klar over at vedkommende har informasjonsplikt til Deltageren ift. disse vilkår og betingelser, Deltager AS sin personvernerklæring og evt. andre vilkår / kjøpsbetingelser som Arrangøren oppgir på Påmeldingssiden.

Ved Påmelding er man nødt å oppgi den informasjon som bes om på Påmeldingssiden. Det er derfor viktig at du kontrollerer informasjonen du sender inn før du fullfører betaling.

Begrensninger / priser

Det er Arrangøren som setter prisene og en evt. maks begrensning på antall plasser / billetter hver enkelt Deltager kan kjøpe

Kontroll av påmeldingen

Før du bekrefter å går videre til betaling, bør du kontrollere at informasjonen du har oppgitt på Påmeldingssiden er riktig

Betalingsløsning

Våre Løsninger tilbyr to typer betalingsløsninger, men det er opptil den enkelte Arrangør hvilke som er tilgjengelig ved Påmelding til et Arrangement.

Nets leverer vår betalingsløsning, der du kan betale med Visa, MasterCard eller VIPPS. Når du har valgt ønsket betalingsmetode vil du bli bedt om å oppgi din betalingsinformasjon før du sendes videre for verifisering.

Hvis Arrangøren har gjort det mulig å betale med faktura vil du måtte oppgi fakturaopplysningene slik det fremkommer av registreringsskjemaet. Alle fakturaer sendes via e-post, eFaktura eller EHF.

Dine betalingsopplysninger deles med våre underleverandører (Nets, Elavon og Visma) og Arrangøren(e). Ved kortbetaling vil Arrangøren kun se dato for betaling og hvilket type betalingsmetode som er brukt. Ved fakturabetaling vil Arrangøren kunne se alle fakturaopplysningene. For mer informasjon om hvordan disse opplysningene brukes, ber vi deg vennligst lese vår personvernerklæring.

Din ordrebekreftelse

Etter fullført betaling, vil du tilsendt en kvittering ordrebekreftelse (din kvittering) til den e-postadressen du oppga ved Påmelding. E-posten til være fra ikke-svar@deltager.no, så husk å sjekke søppel-post hvis den ikke er mottatt 10 – 15 minutter etter Påmelding.

Det kan være Arrangøren også har lagt inn mulighet for å motta ordrebekreftelse på SMS, slik at du kan motta en QR-kode for din(e) billett(er). Sørg derfor alltid å oppgi kontaktinformasjon som er relevant for Påmeldingen. SMS-kostnadene dekkes av den enkelte Arrangør.

Bestillingsvilkår

Nedenfor finner du Deltager AS sine bestillingsvilkår ved Påmelding til Arrangementer som er publisert via Løsningen.

Opplysninger om Arrangementet

Vår generelle anbefaling til alle Arrangørene er å oppgi viktig og relevant informasjon på Påmeldingssiden slik at Deltagerne er klar over eventuelle betingelser e.l. som vil gjelde ved Påmelding. Det er derfor Arrangøren som må kontaktes hvis det er noe som ikke fremkommer av Påmeldingssiden eller man har andre praktiske spørsmål om Arrangementet.

Deltager AS er ikke ansvarlig for manglende- og / eller feil informasjon som er oppgitt på Påmeldingssiden.

Priser

Totalkostnaden for påmeldingen vil fremkomme på påmeldingssiden, men også i betalingsøyeblikket før du fullfører din Påmelding.

Prisen som fremkommer vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Betaling

Deltageravgiften gjøres opp ved valgt betalingsmetode (Visa, MasterCard, Vipps eller faktura)

Ved betaling med kort eller Vipps vil Deltageravgiften blir belastet når verifiseringen er godkjent i Betalingsløsningen. Dersom kortutsteder (banken) avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke Påmeldingen kunne gjennomføres. Deltager AS må her henvise til banken for mer informasjon om eventuelle feilmeldinger.

Ved fakturabetaling vil ikke betaling være gjennomført før utstedt faktura er betalt i sin helhet. Eventuelle konsekvenser ved at faktura står ubetalt når Arrangementet avholdes, er opptil den enkelte Arrangør. Husk derfor at det er ditt ansvar å påse at du har mottatt og betalt faktura når dette er valgt som betalingsmetode. Skulle du ikke motta faktura innen 24 timer etter din påmelding er gjort ber vi deg vennligst ta kontakt med vår support.

Undersøkelse av din Påmelding

Etter at du har foretatt en Påmelding bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om ordrebekreftelsen er korrekt.

Din Påmelding bekreftes først etter betaling er gjennomført, ved at du får opp en ordrebekreftelse i din nettleser. Ordrebekreftelsen vil også bli sendt til deg på e-post og / eller SMS. Dette er din kvittering og du bør, så snart du har anledning til det, undersøke at kvitteringen er i overensstemmelse med den påmeldingen du har gjort.

Hvis du ikke har mottatt din kvittering 10 – 15 minutter etter Påmelding ble bekreftet, husk å sjekke søppelpost før du tar kontakt med oss. E-posten sendes fra ikke-svar@deltager.no.

Kvitteringen vil vise hvilket arrangement du har meldt på, Deltager-informasjon og evt. øvrig informasjon slik som Deltager-informasjonen til andre som ble Påmeldt i samme anledning. Det vil også ligge ved et ordrenummer i kvitteringen som viser til din påmelding.

Dersom det viser seg at det ikke er korrekt Påmelding, må du ta kontakt med Arrangøren slik at disse kan gjøre nødvendige endringer. Kontaktinformasjon til Arrangøren skal være oppgitt på Påmeldingssiden.

På et generelt grunnlag skal ikke vårt kundesenter håndtere endringer i Påmelding, da det ikke er vi som er ansvarlig for gjennomføringen av Arrangementet. Alle endringer må derfor henvises direkte til Arrangøren slik at de alltid har kontroll på de endringene som gjøres.

Dine rettigheter ved tekniske feil og mangler

Dersom vår kvittering(ordrebekreftelse) sendt deg pr. e-post, ikke er i samsvar med den bestillingen du har gjort, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen eller avbestilling av påmeldingen.

Dette gjelder omstendigheter der det foreligger en teknisk feil eller mangel av typen, men ikke begrenset til, at deltagerinformasjon som er listet er feilaktig fra det som ble fylt ut.

Vi ber om at denne type henvendelser sendes til oss per e-post (support@deltager.no) slik at vi kan bekrefte din henvendelse med et saksnummer.

Hvis feilen skyldes korrigering av deltagerinformasjon av typen, men ikke begrenset til, at man har kjøpt feil billett eller glemt å oppgi riktig opplysninger, vil vi måtte henvise til Arrangøren.

Deltager AS er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold. Deltager AS refunderer ikke deltakeravgifter som følge av avlyst arrangement, noe som må tas opp med den enkelte arrangør (se også avsnittet «Avlyst arrangement eller endringer i arrangement» for mer informasjon om dine rettigheter)

Avlyst arrangement eller endringer i arrangement

I tilfelle et Arrangement blir avlyst eller endret skal Arrangøren opplyse om dette via e-post til alle Deltagere. Arrangøren har det økonomiske ansvaret for refunderinger eller andre krav grunnet avlyst eller endringer i Arrangementet og dets gjennomføring.

Deltager AS refunderer ikke Deltageravgifter ved avlyst arrangement. Alle spørsmål om Arrangementet og dets gjennomføring rettes til den enkelte Arrangør.

Behandling av personopplysninger

Vennligst se kapittelet «Behandling av personopplysninger».

Vi ønsker også minne om at du finner utfyllende informasjon vedrørende behandling av dine personopplysninger i vår personvernerklæring.

Angrerett

Vi minner om at kjøp av billetter på nett følger Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettloven). Hvis du er usikker på hvilke salgsbetingelser som gjelder ved kjøp, så er du selv ansvarlig for å kontakt den enkelte Arrangør (selger) og avklare dette.

Det er Arrangør som har opplysningsplikten ift. sine salgsbetingelser.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Kontakt oss:

Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål om ditt personvern, kan du ta kontakt med Kundeservice på 23 27 35 01 i tidsrommet 10:00 - 14:00 alle hverdager eller sende oss en e-post