DEN KULTURELLE LYKKEPILLEN

Den kulturelle lykkepillen (DKL) er et forsøksprosjekt i regi av Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) for perioden 2017/2018. DKL tilbyr et kulturprogram på aktivitetshus og tilrettelagte møteplasser innen psykisk helse.


Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på aktivitetshus/møteplasser:

 • Musikere som kan holde minikonserter og mindre workshops.
 • Forfattere til opplesning, samtale og kortere skrivekurs.
 • Skuespillere til opptreden og underholdning, eventuelt som instruktør.
 • Kunstnere innen visuelle uttrykk med kortere kurs, aktiviteter eller workshops.

Enkelte tilbud kan også foregå på lokale arenaer utenom ordinære møteplasser.
Utøverne får selv være med å utforme sine oppdrag, ta kontakt om du vil diskutere din idé og utforming.


Søknadsfrist: Mandag 7. mai 2018.


Ønsker du oppdrag?

 • Registrer din kontaktinfo i skjema nederst på denne siden

  • Skriv en kortfattet søknad der du konkret og tydelig beskriver hva du kan tilby. Vær tydelig på behov for utstyr og materiell.

  • Skriv forslag til honorar for ett eller flere oppdrag.

  • Skriv eventuell turneperiode

  • Ha klar din CV

 • Send søknaden med cv til denne mailadressen: kkph@bergen.kommune.no

Kryss av for profesjon/uttrykk: visuelle uttrykk, musikk, litteratur, dans, drama/teater, annet (spesifiser). Ønsker du fortrinnsvis oppdrag formiddag eller ettermiddag, eventuelt helg - så er det fint om du krysser av for det og.

Mer informasjon om arenaene og KKPH

Aktivitetshusene:
Utøverne må være oppmerksom på at oppdrag må utføres på forholdsvis små arenaer (stue/fellesrom), gjerne akustisk, eventuelt med et lite lydanlegg/enkel rigg etter nærmere avtale.
Link til aktivitetshusene ligger på www.kkph.no under fanen AKTUELT og Aktivitetshus.

Bergen kommune sine aktivitetshus er tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager og rusproblematikk. Brukerne tilbys aktiviteter som kurs innen keramikk og maling, minikonserter, forfatterbesøk, små forestillinger samt turer og trim. Målet er å gi den enkelte mulighet til å oppleve fellesskap og å etablere sosiale nettverk i forutsigbare omgivelser.

Tilbudene er hovedsakelig på dagtid, men noen av aktivitetshusene har også kveldsåpent.
Konserter, forestillinger og forfattertreff foregår i fellesrom/stue, men noen av aktivitetshusene har også egne rom til kursvirksomhet for små grupper.

Hva er KKPH:
Kunst, kultur og psykisk helse er et byomfattende tilbud, som i samarbeid med profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter tilbyr egenaktivitet, deltagelse og opplevelser innen kunst- og kultur for målgruppen: mennesker med psykiske helseplager.

KKPH fokuserer på deltagernes interesser, ressurser og muligheter og retter seg spesielt mot dem som av ulike grunner opplever det utfordrende å oppsøke, og delta i, ordinære kulturtilbud.

"Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet. Kunstmøter kan være bevissthets-skapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand". http://kkph.no/omoss/


Arrangør: Kunst, kultur og psykisk helse / Enhet for kulturformidling og deltagelse / Bergen kommune

Sted Nettregistrering utøvere
Påmeldingsfrist 01.06.2018 23:00


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
Livelin Remme